Báo cáo tài chính 2018

1.1. Bao cao TC kiem toan Hop nhatN

1.2 Bao cao tai chinh kiem toan CTy meN

08/03/2019

BCTC hop nhat 2018

BCTC rieng 2018

23/01/2019

bctc rieng quy 3 - 2018

bctc HN quy 3 - 2018

23/10/2018

BC tai chinh 6 thang dau 2018 Cty me

BC tai chinh 6 thang dau 2018 hop nhat

15/08/2018

BCTC rieng ban nien 2018

BCTC hop nhat ban nien 2018

18/07/2018

BCTC rieng qui1-2018

BCTC hop nhat qui1-2018

17/04/2018

Liên hệ