Đại hội đồng cổ đông năm 2023

7.-Bao-cao-HDQT-ve-hoat-dong-2022-va-phuong-huong-2023-3

8.-Bao-cao-Ban-dieu-hanh-ve-ket-qua-SXKD-2022-va-ke-hoach-2023-3

9.-Bao-cao-Ban-Kiem-soat-ve-nam-2022-va-phuong-huong-2023-3

10.-To-trinh-Tai-chinh-1

11.-TTr-danh-sach-kiem-toan-va-Uy-quyen-HDQT-2

12.-TTr-hop-dong-nam-2023-voi-habeco-2

13.-TTr-bau-thanh-vien-HDQT-2

BB-hop-DHCD-thuong-nien-nam-2023

Nghi-quyet-DHCD-thuong-nien-2023

Quy-che-bieu-quyet

Quy-che-de-cu-ung-cu

Quy-che-lam-viec

TB-thay-doi-nhan-su

Ban-cung-cap-thong-tin

27/04/2023

7.-Bao-cao-HDQT-ve-hoat-dong-2022-va-phuong-huong-2023-2

8.-Bao-cao-Ban-dieu-hanh-ve-ket-qua-SXKD-2022-va-ke-hoach-2023-2

9.-Bao-cao-Ban-Kiem-soat-ve-nam-2022-va-phuong-huong-2023-2

10.-To-trinh-Tai-chinh

11.-TTr-danh-sach-kiem-toan-va-Uy-quyen-HDQT-1

12.-TTr-hop-dong-nam-2023-voi-habeco-1

12.1-Du-thao-hop-dong-voi-HABECO-1

13.-TTr-bau-thanh-vien-HDQT-1

13.1-CV-gioi-thieu-nhan-su-bau-thanh-vien-HDQT-1

Nghi-quyet-hop-DHDCD-2023-du-thao

05/04/2023

1.-Mau-Thu-moi-hop

2.-Chuong-trinh-hop-DHCD-2023

3.-Giay-xac-nhan-uy-quyen-DHDCD-2023

4.-Quy-che-lam-viec-DHCD-2023

4.1-Phieu-cau-hoi-tai-Dai-hoi-2023

5.-Quy-che-bieu-quyet-DHCD-2023

5.1-Mau-the-bieu-quyet-phieu-bieu-quyet-v28.03

6.-Quy-che-bau-cu-thanh-vien-HDQT-2023

6.1-Mau-phieu-bau-cu-TV-HDQT-2023-v28.03

6.2-Giay-de-nghi-Ung-cu-vao-HDQT-v28.03

6.3.-Bien-ban-hop-nhom-de-cu-HDQT-v28.03

6.4-Giay-De-cu-thanh-vien-HDQT-v28.03

6.5.-SYLL-ung-cu-de-cu-HDQT-v28.03

04/04/2023

Liên hệ