Bia Thanh Hóa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2018

8 giờ ngày 16/05/2018 tại Hội trường Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa tổ chức thành công Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2018 với sự tham gia của 106 cổ đông đại diện cho 9.405.555 cổ phần, chiếm 88,9687 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại Đại hội đã biểu quyết và thông qua một số nội dung quan trọng như sau:

Các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát về kế quả hoạt động năm 2017 và phương hướng năm 2018.

Báo cáo tài chính kiểm toán đã được kiểm toán năm 2017.

Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017.

Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2018.

Các tờ trình: sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; ban hành nội dung quy chế Quản trị Công ty.

Miễn nhiễm 01 thành viên HĐQT đố với ông Ngô Quế Lâm và Bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022: ông Bùi Trường Thắng trúng cử là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Sau gần 4 tiếng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp vào lúc 11h30ph cùng ngày.

Một số hình ảnh của Đại hội:

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông năm 2018
Ông Nguyễn Kiên Cường – Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018
Ông Lê Nguyên Hùng – Phó giám đốc công ty trình bày tờ trình thông qua quy chế quản trị Công ty

Ông Ngô Quế Lâm – Nguyên Chủ tịch HĐQT (trái) và ông Bùi Trường Thắng – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 (phải)

Liên hệ