Giới thiệu

Giới thiệu

Công Ty Cổ Phần Bia Hà Nội – Thanh Hoá

Ha Noi – Thanh Hoa Beer Joint Stock Company

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa (trước đây là Nhà máy Bia Thanh Hóa) được thành lập theo quyết định số 220/ QĐ-UBTH ngày 21 tháng 2 năm 1989 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng  2 xí nghiệp là Xí nghiệp Rượu-Bia-Nước ngọt (thuộc Sở Thương nghiệp Thanh Hóa) và Xí nghiệp chế biến mỳ Mật Sơn (thuộc Công ty Liên hiệp lương thực tỉnh Thanh Hóa). Tháng 11/2018 Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa.

Xem thêm

Sản phẩm

Đăng ký đại lý

ĐỂ NHẬN NHỮNG ƯU ĐÃI CỰC LỚN

Cơ hội được làm việc trực tiếp với đầu mối sản xuất bia Thanh Hoá – nhãn hiệu hàng đầu tại thị trường Thanh Hoá. Hiện nay công ty chúng tôi đang có rất nhiều chương trình ưu đãi dành cho đại lý và các nhãn hàng mới. Hãy để lại thông tin của bạn, chúng tôi sẽ gọi lại ngay.

  Văn hoá doanh nghiệp

  Công bố thông tin

  Báo cáo thường niên

  BC-thuong-nien-2022

  14/03/2023

  Bao cao thuong nien 2021

  13/04/2022

  Bao cao thuong nien 2020

  15/03/2021

  Bao cao thuong nien năm 2019 sig

  12/03/2020

  Bao cao thuong nien 2018sn

  26/03/2019

  Xem thêm

  Báo cáo tài chính

  BC-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan-hop-nhat

  BCTC-Hop-nhat-quy-3-2023

  BCTC-rieng-quy-3-2023

  17/10/2023

  BC-rieng-6-thang-2023-1

  BCTC-hop-nhat-6-Thang-2023

  BC-giai-trinh-Rieng-ban-nien

  BC-giai-trinh-hop-nhat-ban-nien

  23/08/2023

  BCTC-rieng-qui-2-nam-2023

  BCTC-Hop-nhat-Qui-2-nam-2023

  Giai-trinh-BC-rieng-quy-2-nam-2023

  Giai-trinh-BC-hop-nhat-quy-2-nam-2023

  21/07/2023

  BCTC-hop-nhat-quy-1-1

  BCTC-rieng-quy-1

  Giai-trinh-chenh-lech-LN-BCTC-HN

  Giai-trinh-chenh-lech-LN-BCTC-Rieng

  20/04/2023

  BCTC-hop-nhat-nam-2022

  BCTC-rieng-nam-2022

  Giai-trinh-chenh-lech-LN-hop-nhat

  Giai-trinh-chenh-lech-LN-rieng

  28/02/2023

  Xem thêm

  Đại hội cổ đông

  7.-Bao-cao-HDQT-ve-hoat-dong-2022-va-phuong-huong-2023-3

  8.-Bao-cao-Ban-dieu-hanh-ve-ket-qua-SXKD-2022-va-ke-hoach-2023-3

  9.-Bao-cao-Ban-Kiem-soat-ve-nam-2022-va-phuong-huong-2023-3

  10.-To-trinh-Tai-chinh-1

  11.-TTr-danh-sach-kiem-toan-va-Uy-quyen-HDQT-2

  12.-TTr-hop-dong-nam-2023-voi-habeco-2

  13.-TTr-bau-thanh-vien-HDQT-2

  BB-hop-DHCD-thuong-nien-nam-2023

  Nghi-quyet-DHCD-thuong-nien-2023

  Quy-che-bieu-quyet

  Quy-che-de-cu-ung-cu

  Quy-che-lam-viec

  TB-thay-doi-nhan-su

  Ban-cung-cap-thong-tin

  27/04/2023

  7.-Bao-cao-HDQT-ve-hoat-dong-2022-va-phuong-huong-2023-2

  8.-Bao-cao-Ban-dieu-hanh-ve-ket-qua-SXKD-2022-va-ke-hoach-2023-2

  9.-Bao-cao-Ban-Kiem-soat-ve-nam-2022-va-phuong-huong-2023-2

  10.-To-trinh-Tai-chinh

  11.-TTr-danh-sach-kiem-toan-va-Uy-quyen-HDQT-1

  12.-TTr-hop-dong-nam-2023-voi-habeco-1

  12.1-Du-thao-hop-dong-voi-HABECO-1

  13.-TTr-bau-thanh-vien-HDQT-1

  13.1-CV-gioi-thieu-nhan-su-bau-thanh-vien-HDQT-1

  Nghi-quyet-hop-DHDCD-2023-du-thao

  05/04/2023

  1.-Mau-Thu-moi-hop

  2.-Chuong-trinh-hop-DHCD-2023

  3.-Giay-xac-nhan-uy-quyen-DHDCD-2023

  4.-Quy-che-lam-viec-DHCD-2023

  4.1-Phieu-cau-hoi-tai-Dai-hoi-2023

  5.-Quy-che-bieu-quyet-DHCD-2023

  5.1-Mau-the-bieu-quyet-phieu-bieu-quyet-v28.03

  6.-Quy-che-bau-cu-thanh-vien-HDQT-2023

  6.1-Mau-phieu-bau-cu-TV-HDQT-2023-v28.03

  6.2-Giay-de-nghi-Ung-cu-vao-HDQT-v28.03

  6.3.-Bien-ban-hop-nhom-de-cu-HDQT-v28.03

  6.4-Giay-De-cu-thanh-vien-HDQT-v28.03

  6.5.-SYLL-ung-cu-de-cu-HDQT-v28.03

  04/04/2023

  Bao-cao-cua-BKS-nam-2021-va-Ke-hoach-2022

  Bao-cao-cua-HDQT-nam-2021-phuong-huong-2022

  Bao-cao-SXKD-2021-va-KHSXKD-2022

  TTr-Bau-TV-HDQT-va-BKS

  TTr-Cac-hop-dong-hang-nam-voi-Habeco

  TTr-Danh-sach-don-vi-KT-nam-2022

  TTr-Mien-nhiem-TV-HDQT-va-BKS

  TTr-Tai-chinh

  BB-hop-DHCD-thuong-nien-nam-2022

  Nghi-quyet-DHCD-thuong-nien-2022

  QC de cu,, bau cu, ưng cu thanh viên HĐQT, BKS (DHDCD 2022)

  QC-bieu-quyet-nam-2022

  QC-lam-viec-2022

  28/04/2022

  6-Quy-che-bau-thanh-vien-HDQT-BKS-2022-Sua-doi

  6.6-Phieu-bau-thanh-vien-ban-kiem-soat

  12-TTr-mien-nhiem-TV-HDQT-va-BKS-sua-doi

  13-TTr-Thong-qua-hop-dong-voi-co-dong-HABECO

  13.1-Mau-hop-dong

  14-TTr-bau-TV-HDQT-BKS-sua-doi

  15-CV-cua-Co-dong-lon-gioi-thieu-nhan-su-HDQT-BKS-tai-DHCD-2022

  16-Ly-lich-trich-ngang-ung-vien-HDQT

  17-Du-thao-Nghi-quyet-hop-DHDCD-2022

  15/04/2022

  Xem thêm

  Điều lệ, Quy chế Quản trị

  Quy che HD cua HDQT 27.4.2021

  21/05/2021

  Dieu le cong ty 27.4.2021

  21/05/2021

  Quy che noi bo ve Quan tri Cong ty 27.4.21

  21/05/2021

  Điều lệ Công ty sửa đổi lần 04

  13/12/2018

  Quy che Noi bo ve quan tri cong ty 22.11.2018

  17/02/2018

  Xem thêm