Ban giám đốc

1. Giám đốc.
Ông: Nguyễn Kiên Cường

2. Phó giám đốc phụ trách sản xuất
Ông: Lê Nguyên Hùng

3. Phó giám đốc phụ trách công nghệ
Ông: Đỗ Trường Giang