Báo cáo thường niên

Bao cao thuong nien 2021

13/04/2022

Bao cao thuong nien 2020

15/03/2021

Bao cao thuong nien năm 2019 sig

12/03/2020

Bao cao thuong nien 2018sn

26/03/2019

Bao cao thuong nien 2017

20/04/2018

Xem thêm

Báo cáo tài chính

BCTC-rieng-Quy-2-Nam-2022

BCTC-hop-nhat-quy-2-nam-2022

Giai-trinh-BCTC-rieng

Giai-trinh-BCTC-hop-nhat

26/07/2022

BCTC riêng quý 1.2022

BCTC hợp nhất quý 1.2022

Giai trinh BCTC rieng quy 1

Giai trinh BCTC hop nhat quy 1

19/04/2022

Giai trinh BCTC hop nhat nam 2021

Giai trinh BCTC rieng nam 2021

BCTC hop nhat nam 2021 da soat xet

BCTC rieng nam 2021 da soat xet

18/03/2022

BCTC riêng quý 4.2021

BCTC hợp nhất quý 4.2021

giải trình chênh lệch BCTC riêng quý 4.2021

Giải trình chênh lệch BCTC hợp nhất quý 4.2021

21/01/2022

BCTC hợp nhất Quý 3 2021

BCTC riêng quý 3 2021

Giải trình BCTC Hợp nhất UBCK quý 3

Giải trình BCTC riêng UBCK quý 3

20/10/2021

Xem thêm

Đại hội cổ đông

Bao-cao-cua-BKS-nam-2021-va-Ke-hoach-2022

Bao-cao-cua-HDQT-nam-2021-phuong-huong-2022

Bao-cao-SXKD-2021-va-KHSXKD-2022

TTr-Bau-TV-HDQT-va-BKS

TTr-Cac-hop-dong-hang-nam-voi-Habeco

TTr-Danh-sach-don-vi-KT-nam-2022

TTr-Mien-nhiem-TV-HDQT-va-BKS

TTr-Tai-chinh

BB-hop-DHCD-thuong-nien-nam-2022

Nghi-quyet-DHCD-thuong-nien-2022

QC de cu,, bau cu, ưng cu thanh viên HĐQT, BKS (DHDCD 2022)

QC-bieu-quyet-nam-2022

QC-lam-viec-2022

28/04/2022

6-Quy-che-bau-thanh-vien-HDQT-BKS-2022-Sua-doi

6.6-Phieu-bau-thanh-vien-ban-kiem-soat

12-TTr-mien-nhiem-TV-HDQT-va-BKS-sua-doi

13-TTr-Thong-qua-hop-dong-voi-co-dong-HABECO

13.1-Mau-hop-dong

14-TTr-bau-TV-HDQT-BKS-sua-doi

15-CV-cua-Co-dong-lon-gioi-thieu-nhan-su-HDQT-BKS-tai-DHCD-2022

16-Ly-lich-trich-ngang-ung-vien-HDQT

17-Du-thao-Nghi-quyet-hop-DHDCD-2022

15/04/2022

7 Bao cao cua HDQT nam 2021 phuong huong 2022

8 Bao cao KQ SXKD 2021 va KH 2022

9 Bao cao cua BKS 2021 phuong huong 2022

10 To trinh tai chinh

11 To trinh phe duyet Danh sach kiem toan

12 To trinh mien nhiem va bau TV HDQT

05/04/2022

1.-Mau-Giay-moi-hop

2.-Chuong-trinh-hop-DHCD-2022

3.-Giay-xac-nhan-uy-quyen

4.-Quy-che-lam-viec-DHCD-2022

4.1-Phieu-dang-ky-thao-luan-tai-DHCD-2022

5.-Quy-che-bieu-quyet-tai-DHCD-2022

5.1Mau-The-bieu-quyet-phieu-bieu-quyet-tai-DHCD-2022

6.-Quy-che-bau-cu-thanh-vien-HDQT-tai-DHCD-2022

6.1-Phieu-bau-cu-thanh-vien-HDQT-tai-DHCD-2022

6.2-Giay-de-nghi-Ung-cu-TV-HDQT-tai-DHCD-2022

6.3-Bien-ban-hop-nhom-co-dong

6.4-Giay-De-cu-ung-vien-HDQT

6.5-So-yeu-ly-lich-cua-ung-vien

04/04/2022

Bien ban DHCD nam 2021

Nghi quyet DHCD nam 2021

4. TTr tai chinh tại DH

28/04/2021

Xem thêm

Điều lệ, Quy chế Quản trị

Quy che HD cua HDQT 27.4.2021

21/05/2021

Dieu le cong ty 27.4.2021

21/05/2021

Quy che noi bo ve Quan tri Cong ty 27.4.21

21/05/2021

Điều lệ Công ty sửa đổi lần 04

13/12/2018

Quy che Noi bo ve quan tri cong ty 22.11.2018

17/02/2018

Xem thêm

Thông tin khác

Bang-cung-cap-thong-tin-ve-quan-tri-cong-ty-ban-nien-nam-2022

26/07/2022

BC-tinh-hinh-quan-tri-ban-nien-nam-2022

26/07/2022

THB-lua-chon-kiem-toan-2022

29/06/2022

TB-vv-thay-doi-kieu-dang-nhan-mac-san-pham-1

27/06/2022

TB-vv-cho-thue-mat-bang-nha-nghi-CBCNV

23/06/2022

Xem thêm