Báo cáo thường niên

BC-thuong-nien-2022

14/03/2023

Bao cao thuong nien 2021

13/04/2022

Bao cao thuong nien 2020

15/03/2021

Bao cao thuong nien năm 2019 sig

12/03/2020

Bao cao thuong nien 2018sn

26/03/2019

Xem thêm

Báo cáo tài chính

BCTC-rieng-2023

BC-TC-hop-nhat-2023

30/01/2024

BC-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan-hop-nhat

BCTC-Hop-nhat-quy-3-2023

BCTC-rieng-quy-3-2023

17/10/2023

BC-rieng-6-thang-2023-1

BCTC-hop-nhat-6-Thang-2023

BC-giai-trinh-Rieng-ban-nien

BC-giai-trinh-hop-nhat-ban-nien

23/08/2023

BCTC-rieng-qui-2-nam-2023

BCTC-Hop-nhat-Qui-2-nam-2023

Giai-trinh-BC-rieng-quy-2-nam-2023

Giai-trinh-BC-hop-nhat-quy-2-nam-2023

21/07/2023

BCTC-hop-nhat-quy-1-1

BCTC-rieng-quy-1

Giai-trinh-chenh-lech-LN-BCTC-HN

Giai-trinh-chenh-lech-LN-BCTC-Rieng

20/04/2023

Xem thêm

Đại hội cổ đông

7.-Bao-cao-HDQT-ve-hoat-dong-2022-va-phuong-huong-2023-3

8.-Bao-cao-Ban-dieu-hanh-ve-ket-qua-SXKD-2022-va-ke-hoach-2023-3

9.-Bao-cao-Ban-Kiem-soat-ve-nam-2022-va-phuong-huong-2023-3

10.-To-trinh-Tai-chinh-1

11.-TTr-danh-sach-kiem-toan-va-Uy-quyen-HDQT-2

12.-TTr-hop-dong-nam-2023-voi-habeco-2

13.-TTr-bau-thanh-vien-HDQT-2

BB-hop-DHCD-thuong-nien-nam-2023

Nghi-quyet-DHCD-thuong-nien-2023

Quy-che-bieu-quyet

Quy-che-de-cu-ung-cu

Quy-che-lam-viec

TB-thay-doi-nhan-su

Ban-cung-cap-thong-tin

27/04/2023

7.-Bao-cao-HDQT-ve-hoat-dong-2022-va-phuong-huong-2023-2

8.-Bao-cao-Ban-dieu-hanh-ve-ket-qua-SXKD-2022-va-ke-hoach-2023-2

9.-Bao-cao-Ban-Kiem-soat-ve-nam-2022-va-phuong-huong-2023-2

10.-To-trinh-Tai-chinh

11.-TTr-danh-sach-kiem-toan-va-Uy-quyen-HDQT-1

12.-TTr-hop-dong-nam-2023-voi-habeco-1

12.1-Du-thao-hop-dong-voi-HABECO-1

13.-TTr-bau-thanh-vien-HDQT-1

13.1-CV-gioi-thieu-nhan-su-bau-thanh-vien-HDQT-1

Nghi-quyet-hop-DHDCD-2023-du-thao

05/04/2023

1.-Mau-Thu-moi-hop

2.-Chuong-trinh-hop-DHCD-2023

3.-Giay-xac-nhan-uy-quyen-DHDCD-2023

4.-Quy-che-lam-viec-DHCD-2023

4.1-Phieu-cau-hoi-tai-Dai-hoi-2023

5.-Quy-che-bieu-quyet-DHCD-2023

5.1-Mau-the-bieu-quyet-phieu-bieu-quyet-v28.03

6.-Quy-che-bau-cu-thanh-vien-HDQT-2023

6.1-Mau-phieu-bau-cu-TV-HDQT-2023-v28.03

6.2-Giay-de-nghi-Ung-cu-vao-HDQT-v28.03

6.3.-Bien-ban-hop-nhom-de-cu-HDQT-v28.03

6.4-Giay-De-cu-thanh-vien-HDQT-v28.03

6.5.-SYLL-ung-cu-de-cu-HDQT-v28.03

04/04/2023

Bao-cao-cua-BKS-nam-2021-va-Ke-hoach-2022

Bao-cao-cua-HDQT-nam-2021-phuong-huong-2022

Bao-cao-SXKD-2021-va-KHSXKD-2022

TTr-Bau-TV-HDQT-va-BKS

TTr-Cac-hop-dong-hang-nam-voi-Habeco

TTr-Danh-sach-don-vi-KT-nam-2022

TTr-Mien-nhiem-TV-HDQT-va-BKS

TTr-Tai-chinh

BB-hop-DHCD-thuong-nien-nam-2022

Nghi-quyet-DHCD-thuong-nien-2022

QC de cu,, bau cu, ưng cu thanh viên HĐQT, BKS (DHDCD 2022)

QC-bieu-quyet-nam-2022

QC-lam-viec-2022

28/04/2022

6-Quy-che-bau-thanh-vien-HDQT-BKS-2022-Sua-doi

6.6-Phieu-bau-thanh-vien-ban-kiem-soat

12-TTr-mien-nhiem-TV-HDQT-va-BKS-sua-doi

13-TTr-Thong-qua-hop-dong-voi-co-dong-HABECO

13.1-Mau-hop-dong

14-TTr-bau-TV-HDQT-BKS-sua-doi

15-CV-cua-Co-dong-lon-gioi-thieu-nhan-su-HDQT-BKS-tai-DHCD-2022

16-Ly-lich-trich-ngang-ung-vien-HDQT

17-Du-thao-Nghi-quyet-hop-DHDCD-2022

15/04/2022

Xem thêm

Điều lệ, Quy chế Quản trị

Quy che HD cua HDQT 27.4.2021

21/05/2021

Dieu le cong ty 27.4.2021

21/05/2021

Quy che noi bo ve Quan tri Cong ty 27.4.21

21/05/2021

Điều lệ Công ty sửa đổi lần 04

13/12/2018

Quy che Noi bo ve quan tri cong ty 22.11.2018

17/02/2018

Xem thêm

Thông tin khác

TB-ve-ngay-dang-ky-cuoi-cung-thuc-hien-quyen-tham-du-DHCD-2024

01/03/2024

BC-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-niem-yet-nam-2023

26/01/2024

TB-vv-ban-SP-phu-men-bia-men-bia-du-thua

11/01/2024

TB-vv-ban-thanh-ly-vat-tu-hong-thu-hoi-trong-qua-trinh-SX-lan-2

10/01/2024

QĐ phê duyệt đề án BVMT chi tiết

09/01/2024

Xem thêm