Tài liệu sau ĐHCĐ thường niên năm 2023

File đính kèm

7.-Bao-cao-HDQT-ve-hoat-dong-2022-va-phuong-huong-2023-3

8.-Bao-cao-Ban-dieu-hanh-ve-ket-qua-SXKD-2022-va-ke-hoach-2023-3

9.-Bao-cao-Ban-Kiem-soat-ve-nam-2022-va-phuong-huong-2023-3

10.-To-trinh-Tai-chinh-1

11.-TTr-danh-sach-kiem-toan-va-Uy-quyen-HDQT-2

12.-TTr-hop-dong-nam-2023-voi-habeco-2

13.-TTr-bau-thanh-vien-HDQT-2

BB-hop-DHCD-thuong-nien-nam-2023

Nghi-quyet-DHCD-thuong-nien-2023

Quy-che-bieu-quyet

Quy-che-de-cu-ung-cu

Quy-che-lam-viec

TB-thay-doi-nhan-su

Ban-cung-cap-thong-tin

Liên hệ