Tài liệu ĐHCĐ 2023 (Bổ sung)

File đính kèm

7.-Bao-cao-HDQT-ve-hoat-dong-2022-va-phuong-huong-2023-2

8.-Bao-cao-Ban-dieu-hanh-ve-ket-qua-SXKD-2022-va-ke-hoach-2023-2

9.-Bao-cao-Ban-Kiem-soat-ve-nam-2022-va-phuong-huong-2023-2

10.-To-trinh-Tai-chinh

11.-TTr-danh-sach-kiem-toan-va-Uy-quyen-HDQT-1

12.-TTr-hop-dong-nam-2023-voi-habeco-1

12.1-Du-thao-hop-dong-voi-HABECO-1

13.-TTr-bau-thanh-vien-HDQT-1

13.1-CV-gioi-thieu-nhan-su-bau-thanh-vien-HDQT-1

Nghi-quyet-hop-DHDCD-2023-du-thao

Liên hệ