Tài liệu sau ĐHCĐ thường niên năm 2024

File đính kèm

0.-BB-DHCD-2024

1.-Nghi-quyet-DHCD-2024-1

2.-Chuong-trinh-hop-DHDCD-2024-1

3.-BB-kiem-phieu-bau-cu-1

4.-BB-kiem-phieu-bieu-quyet-1

5.-BC-kiem-tra-tu-cach-Dai-Bieu-1

6.-Quy-che-lam-viec-1

7.-Quy-che-bieu-quyet-1

8.-Quy-che-bau-cu-ung-cu-1

9.-Bao-cao-cua-HDQT-1

10.-Bao-cao-cua-Ban-dieu-hanh-1

11.-Bao-cao-cua-BKS-1

12.-To-trinh-tai-chinh-1

13.-To-trinh-lua-chon-don-vi-kiem-toan-1

14.-To-trinh-sua-doi-bo-sung-dieu-le-1

15.-To-trinh-sua-doi-bo-sung-quy-che-quan-tri-1

16.-To-trinh-bo-sung-nganh-nghe-kinh-doanh-1

17.-To-trinh-mien-nhiem-va-bau-bo-sung-01-TV-BKS-1

17.1-Giayde-cu-tv-BKS-ong-Nguyen-Duy-Ha-1

18.-To-trinh-mien-nhiem-va-bau-bo-sung-02-TV-HDQT-1

18.1.-Giay-ung-cu-Ong-Luong-Xuan-Dung-1

18.2-CV-cua-HABECO-gioi-thieu-nhan-su-HDQT-1

19.-To-trinh-ky-HD-voi-HABECO-1

Liên hệ