Thông tin khác

TB-ban-thanh-ly-lo-hoi-dot-than-loai-KE-25-13

23/03/2024

TB-ve-ngay-dang-ky-cuoi-cung-thuc-hien-quyen-tham-du-DHCD-2024

01/03/2024

BC-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-niem-yet-nam-2023

26/01/2024

TB-vv-ban-SP-phu-men-bia-men-bia-du-thua

11/01/2024

TB-vv-ban-thanh-ly-vat-tu-hong-thu-hoi-trong-qua-trinh-SX-lan-2

10/01/2024

QĐ phê duyệt đề án BVMT chi tiết

09/01/2024

TB-vv-ban-thanh-ly-VT-hu-hong-thu-hoi-phe-lieu-trong-qua-trinh-SX

20/12/2023

THB-Bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cty-6-thang-nam-2023-ban-cong-bo

26/07/2023

Lua-chon-kiem-toan-2023

30/06/2023

TB-ve-ngay-dang-ky-cuoi-cung-thuc-hien-quyen-tham-du-DHCD-2023

NQ-HDQT-ve-DHCD-2023

02/03/2023

BC-Quan-tri-nam-2022-THB-gui-UBCK

30/01/2023

TB-ket-qua-mo-phieu-chao-gia-ba-hem

19/12/2022

TB-mau-vo-thung-Thbarew-Silver-moi

08/12/2022

TB-ban-san-pham-phu-ba-hem-nha-Nau

07/12/2022

TB-thay-doi-nhan-sp-Thabrew-Silver

20/10/2022

Bang-cung-cap-thong-tin-ve-quan-tri-cong-ty-ban-nien-nam-2022

26/07/2022

BC-tinh-hinh-quan-tri-ban-nien-nam-2022

26/07/2022

THB-lua-chon-kiem-toan-2022

29/06/2022

TB-vv-thay-doi-kieu-dang-nhan-mac-san-pham-1

27/06/2022

TB-vv-cho-thue-mat-bang-nha-nghi-CBCNV

23/06/2022

TB cập nhật số hồ sơ Tự công bố lên nhãn sản phẩm

22/06/2022

TB thay đổi nhãn sản phẩm bia hơi

22/06/2022

TB về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ tức năm 2021 bằng tiền

17/06/2022

TB về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ tức năm 2021 bằng tiền

13/06/2022

2022.5.3 QD Mien nhiem va bo nhiem NQT Cong ty kiem Thu ky HDQT

13/06/2022

NQ so 17 ngay 23.5.2022 (Chi tra co tuc 2021)

24/05/2022

Thong bao ve ngay dang ky cuoi cung thuc hien DHCD 2022

02/03/2022

Bao cao quan tri 2021 (Ban cong bo)

Bang cung cap thong tin quan tri 31.12.2021

Danh sach co dong lon, co dong Nha nuoc 31.12.2021

25/01/2022

TB vv cho thuê mặt bằng NM Bia Nghi Sơn

07/10/2021

Bang cung cap thong tin quan tri 06 thang dau nam 2021

Bao cao quan tri 06 thang dau nam 2021 (Ban cong bo)

Danh sach co dong lon, co dong Nha nuoc

27/07/2021

THB lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

07/07/2021

tb về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền

25/05/2021

Thong bao ve ngay dang ky cuoi cung thuc hien DHCD 2021

08/03/2021

danh sach co dong lon, co dong nha nuoc

25/01/2021

BC quan tri cong ty niem yet 2020

22/01/2021

Nghi quyet chi co tuc lan 2.2019

20/11/2020

Báo cáo quản trị bán niên 2020

23/07/2020

bang cung cap thong tin ve quan trị cong ty

23/07/2020

DS co dong lon, co dong Nha nuoc

23/07/2020

Ky hop dong kiem toan 2020

17/07/2020

Cong van So KHDT T. Hoa chap thuan gia han DHCD 2020

06/04/2020

Cong van thay doi ngay DHCD nam 2020

27/03/2020

Thong bao thuc hien Dai hoi co dong thuong nien nam 2020

06/03/2020

DS Co dong lon Co dong NN

21/01/2020

DS co dong lon, co dong Nha nuoc

25/07/2019

Ban cung cap thong tin quan tri Cong ty (1)

BCQT Cong ty niem yet 6 thang 2019

25/07/2019

Bao cao Quan tri 2019 Cong bo

16/07/2019

THB lua chon kiem toan 2019 01-thg 7-2019 17-07-55

02/07/2019

Thong bao tam ung co tuc bang tien nam 2017

05/03/2019

NghiQuyetHDQT-miennhiemNgocAnh

30/01/2019

DanhsachCodonglonCDnhanuoc

30/01/2019

2019.24.01 QD 06 thoi lam DD von N.Anh

2019.24.01 QD 07 Dieu chinh co phan nam giu BTT

25/01/2019

Ban cung cap thong tin Quan tri Cong ty

BC quan tri Cong ty niem yet 2018

23/01/2019

CV 178 vv Đổi tên và con dấu

29/11/2018

GCN DKKD lan 10 cap ngay 27.11.18

28/11/2018

Chot DS DHCD bat thuong

03/10/2018

BC quan tri cong ty ban nien 2018

30/07/2018

Ban cung cap tt ve quan tri cong ty

27/07/2018

Ky HD kiem toan 2018

18/07/2018

Ban cung cap thong tin Quan tri Cong ty

BC quan tri Cong ty niem yet 2018

16/07/2018

Thong bao thay doi nhan su

23/05/2018

Nghi quyet hdqt ve dhcd 2018

27/02/2018

TB ve dang ky thuc hien quyen tham du hop DHDCD Bia Thanh Hoa

27/02/2018

BC tình hình quản trị cty niêm yết năm 2017

22/01/2018

Giai trinh thay doi loi nhuan Quy IV nam 2017 BCTC Rieng

Giai trinh thay doi loi nhuan Quy IV 2017 BCTC Hop nhat

22/01/2018

BC tình hình quản trị cty niêm yết năm 2017

22/01/2018

Thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu CP của cổ đông lớn

01/08/2017

TB Don vi kiem toan 2017

Hop dong kiem toan 2017

27/07/2017

IDS Mau 09 thong ti quan tri 6-2017sign

25/07/2017

Danh sach co dong lon 07.2017

Cung cap thong tin ve quan tri 07.2017

25/07/2017

Thong bao tam ung co tuc bang tien nam 2017

16/07/2017

Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của Cổ đông

28/01/2017

Bao cao tinh hinh quan tri nam 2016 THB

23/01/2017

MienNhiemChuTichMTV

BoNhiemChuTichMTV

CongBoTTBatThuong

05/01/2017

Báo cáo quản trị bán niên 2016

26/07/2016

01 BC tinh hinh quan tri cong ty 2013

24/01/2014

Liên hệ