Thông tin khác

Bang-cung-cap-thong-tin-ve-quan-tri-cong-ty-ban-nien-nam-2022

26/07/2022

BC-tinh-hinh-quan-tri-ban-nien-nam-2022

26/07/2022

DS-co-dong-lon-co-dong-nha-nuoc

26/07/2022

THB-lua-chon-kiem-toan-2022

29/06/2022

TB-vv-thay-doi-kieu-dang-nhan-mac-san-pham-1

27/06/2022

TB-vv-cho-thue-mat-bang-nha-nghi-CBCNV

23/06/2022

TB cập nhật số hồ sơ Tự công bố lên nhãn sản phẩm

22/06/2022

TB thay đổi nhãn sản phẩm bia hơi

22/06/2022

TB về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ tức năm 2021 bằng tiền

13/06/2022

2022.5.3 QD Mien nhiem va bo nhiem NQT Cong ty kiem Thu ky HDQT

13/06/2022

NQ so 17 ngay 23.5.2022 (Chi tra co tuc 2021)

24/05/2022

Thong bao ve ngay dang ky cuoi cung thuc hien DHCD 2022

02/03/2022

Bao cao quan tri 2021 (Ban cong bo)

Bang cung cap thong tin quan tri 31.12.2021

25/01/2022

TB vv cho thuê mặt bằng NM Bia Nghi Sơn

07/10/2021

TB vv cho thuê mặt bằng NM Bia Nghi Sơn

07/10/2021

Bao cao quan tri 06 thang dau nam 2021 (Ban cong bo)

Bang cung cap thong tin quan tri 06 thang dau nam 2021

27/07/2021

Bang cung cap thong tin quan tri 06 thang dau nam 2021

Bao cao quan tri 06 thang dau nam 2021 (Ban cong bo)

27/07/2021

THB lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

07/07/2021

tb về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền

25/05/2021

Thong bao ve ngay dang ky cuoi cung thuc hien DHCD 2021

08/03/2021

BC quan tri cong ty niem yet 2020

22/01/2021

Báo cáo quản trị bán niên 2020

23/07/2020

bang cung cap thong tin ve quan trị cong ty

23/07/2020

DS Co dong lon Co dong NN

23/07/2020

Liên hệ