Quyết định Miễn nhiệm, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty, kiêm thư ký HĐQT

File đính kèm

2022.5.3 QD Mien nhiem va bo nhiem NQT Cong ty kiem Thu ky HDQT

Liên hệ