Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ

File đính kèm

TB ve dang ky thuc hien quyen tham du hop DHDCD Bia Thanh Hoa

Liên hệ