Báo cáo giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý IV năm 2017.

File đính kèm

Giai trinh thay doi loi nhuan Quy IV nam 2017 BCTC Rieng

Giai trinh thay doi loi nhuan Quy IV 2017 BCTC Hop nhat

Liên hệ