Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2024

File đính kèm

1.-Mau-thu-moi-gui-CD-2024-FPT

2.-Chuong-trinh-hop-DHDCD-2024-v02.04

3.-Giay-xac-nhan-uy-quyen-DHDCD-2024-FPT

4.-Quy-che-lam-viec-DHCD-2024-FPT

4.1-Phieu-cau-hoi-tai-Dai-hoi-2024-FPT

5.-Quy-che-bieu-quyet-DHCD-2024-FPT

5.1-Mau-the-bieu-quyet-phieu-bieu-quyet-2024-v02.04-1

6.-Quy-che-bau-cu-TV-HDQT-BKS-nhiem-ky-2024-29-FPT

6.1-Mau-phieu-bau-cu-TV-HDQT-2024

6.2-Mau-phieu-bau-cu-TV-BKS-2024

6.3-Giay-de-nghi-Ung-cu-vao-BKS-v21.03

6.3-Giay-de-nghi-Ung-cu-vao-HDQT-v21.03

6.3.-Bien-ban-hop-nhom-de-cu-BKS-v21.03

6.3.-Bien-ban-hop-nhom-de-cu-HDQT-v21.03

6.4-Giay-De-cu-thanh-vien-BKS-v21.03-1

6.4-Giay-De-cu-thanh-vien-HDQT-v21.03

6.5.-SYLL-ung-cu-de-cu-HDQT-BKS-v21.03

Liên hệ