Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2024 (bổ sung)

File đính kèm

1.-BC-HDQT-tai-DHDCD-2024-1

2.-BCSXKD-Tong-ket-nam-2023-KH-2024

3.-BC-cua-Ban-Kiem-soat-2024

4.-TTr-phan-phoi-LN

5.-TTr-Lua-chon-don-vi-thuc-hien-kiem-toan-bao-cao-tai-chinh-2024

6.-TTr-Sua-doi-Dieu-le-Cong-ty-v21.03

6.1.-THB-Phu-luc-sua-doi-dieu-le_v03.04

6.2.-THB-Dieu-le-du-thao-2024_v03.04

7.-TTr-Sua-doi-Quy-che-QTNB-cong-ty-v21.03

7.1.-THB-Phu-luc-sua-doi-quy-che_v03.04

7.2.-THB_Quy-che-QTNB-2024_Ban-sua_v03.04

8.TTr-Bo-sung-nganh-nghe-kinh-doanh-2024-v21.03

9.-TTr-thong-qua-hop-dong-2024-voi-HABECO

9.1.-Du-thao-hop-dong-voi-HABECO

10.1.-TTr-Mien-nhiem-bau-bo-sung-TVHDQT-2024-v21.03

10.2.-TTr-Mien-nhiem-bau-bo-sung-TV-BKS-2024-v21.03

Nghi-quyet-hop-DHDCD-2024-du-thao

10.1-CV-gioi-thieu-nhan-su-HDQT-ongLe-Anh-Tuan-1

10.2-Giay-tu-ung-cu-tv-HDQT-ong-Luong-Xuan-Dung

Liên hệ