Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính 2023

BC-tai-chinh-rieng-

BC-tai-chinh-hop-nhat

BC-giai-trinh-hop-nhat

giai-trinh-BCTC-rieng

13/03/2024

BCTC-rieng-quy-4.2023

BC-TC-hop-nhat-quy-4.23

30/01/2024

BC-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan-hop-nhat

BCTC-Hop-nhat-quy-3-2023

BCTC-rieng-quy-3-2023

17/10/2023

BC-rieng-6-thang-2023-1

BCTC-hop-nhat-6-Thang-2023

BC-giai-trinh-Rieng-ban-nien

BC-giai-trinh-hop-nhat-ban-nien

23/08/2023

BCTC-rieng-qui-2-nam-2023

BCTC-Hop-nhat-Qui-2-nam-2023

Giai-trinh-BC-rieng-quy-2-nam-2023

Giai-trinh-BC-hop-nhat-quy-2-nam-2023

21/07/2023

BCTC-hop-nhat-quy-1-1

BCTC-rieng-quy-1

Giai-trinh-chenh-lech-LN-BCTC-HN

Giai-trinh-chenh-lech-LN-BCTC-Rieng

20/04/2023

Báo cáo tài chính 2022

BCTC-hop-nhat-nam-2022

BCTC-rieng-nam-2022

Giai-trinh-chenh-lech-LN-hop-nhat

Giai-trinh-chenh-lech-LN-rieng

28/02/2023

BCTC-rieng-qui-4-3

BCTCqui4-HN-2022-1

30/01/2023

BCTC-rieng-quy-3

BCTC-hop-nhat-quy-3

giai-trinh-CLLN-BCTC-rieng-quy-3

giai-trinh-CLLN-hop-nhat-quy-3

25/10/2022

BCTC-rieng-6-thang-2022-2

BCTC-hop-nhat-6-thang-2022-2

Giai-trinh-loi-nhuan-6-thang-2022-rieng-2

Giai-trinh-loi-nhuan-6-thang-2022-hop-nhat-2

24/08/2022

BCTC-rieng-Quy-2-Nam-2022

BCTC-hop-nhat-quy-2-nam-2022

Giai-trinh-BCTC-rieng

Giai-trinh-BCTC-hop-nhat

26/07/2022

BCTC riêng quý 1.2022

BCTC hợp nhất quý 1.2022

Giai trinh BCTC rieng quy 1

Giai trinh BCTC hop nhat quy 1

19/04/2022

Báo cáo tài chính 2021

Giai trinh BCTC hop nhat nam 2021

Giai trinh BCTC rieng nam 2021

BCTC hop nhat nam 2021 da soat xet

BCTC rieng nam 2021 da soat xet

18/03/2022

BCTC riêng quý 4.2021

BCTC hợp nhất quý 4.2021

giải trình chênh lệch BCTC riêng quý 4.2021

Giải trình chênh lệch BCTC hợp nhất quý 4.2021

21/01/2022

BCTC hợp nhất Quý 3 2021

BCTC riêng quý 3 2021

Giải trình BCTC Hợp nhất UBCK quý 3

Giải trình BCTC riêng UBCK quý 3

20/10/2021

Giải trình Báo cáo tài chính 06 tháng 2021

BCTC riêng 6 tháng 2021 da soat xet

BCTC Hợp nhất 6 tháng 2021 da soat xet

15/08/2021

Giai trinh BCTC rieng qui 2-2021

BCTC riêng qui 2-2021

BCTC hợp nhất quí 2-2021

16/07/2021

BCTC CTy Cp Bia HN- TH quý 1-2021

BCTC hợp nhất Quý 1 năm 2021

Giai trình UBCK- HNX - BC hop nhat

Giai trình UBCK- HNX - BC Rieng

22/04/2021

Báo cáo tài chính 2020

BCTC hop nhat 2020 da soat xet

BCTC rieng nam 2020 da soat xet

giai trinh BCTC 2020

01/03/2021

BC giai trinh BCTC rieng quy IV 2020

BC giai trinh BCTC hop nhat quy IV 2020

21/01/2021

BCTC riêng quý IV năm 2020

BCTC hợp nhất quý IV năm 2020

21/01/2021

THB-BCTC Rieng Quy 3-2020

THB-BCTC Hop nhat Quy 3-2020

Giai trinh BTCT rieng Quy 3-2020

Giai trinh BCTC Hop nhat Quy 3-2020

19/10/2020

BCTC rieng ban nien 2020 da soat xet

BCTC hop nhat ban nien 2020 da soat xet

06/08/2020

THB-BCTC Rieng Quy 2-2020

THB-BCTC Hop nhat Quy 2-2020

Giai trinh BCTC rieng Quy 2-2020

Giai trinh BCTC Hop nhat Quy 2-2020

21/07/2020

THB-BCTC rieng Quy 1-2020

THB-BCTC Hop nhat Quy 1-2020

Giai trinh BCTC rieng Quy 1-2020

Giai trinh BCTC Hop nhat Quy 1 -2020

17/04/2020

Báo cáo tài chính 2019

BCTC hop nhat nam 2019 da soat xet

GiaitrinhBCTChopnhat2019 21-02-2020

giaitrinhBCTCrieng2019 21-02-2020

BCTC rieng nam 2019 da soat xet

24/02/2020

BCTC rieng CTY CP bia HN- TH Quy IV 2019

BCTC hop nhat CTY CP bia HN-TH Quy IV 2019

21/01/2020

BC giai trinh BCTC hop nhat quy 4

BC giai trinh BCTC rieng quy 4

21/01/2020

BCTC hop nhat quy III 2019

BCTC rieng quy III 2019

THB GiaitrinhBCTCQ3Hopnhat 21-10-2019

THB GiaitrinhbctcQ3rieng 21-10-2019

21/10/2019

giaitrinhbctcriengbannien 14-thg 8-2019 16-49-08

giaitrinhbctchopnhatbannien 14-thg 8-2019 16-50-44

20/08/2019

BCTC rieng ban nien 2019 da soat xet

BCTC hop nhat ban nien 2019 da soat xet

12/08/2019

BCTC hop nhat Q2-2019

BCTC rieng Q2-2019

THB-GiaitrinhbctcQ2Hopnhat 22-thg 7-2019 15-59-20

THB-GiaitrinhbctcQ2rieng 22-thg 7-2019 15-57-09

22/07/2019

THB-BCTC-Qui1-HopNhat

THB-BCTC-Qui1-Me

18/04/2019

Cong van chap thuan gia han BCTC

01/02/2019

Báo cáo tài chính 2018

1.1. Bao cao TC kiem toan Hop nhatN

1.2 Bao cao tai chinh kiem toan CTy meN

08/03/2019

BCTC hop nhat 2018

BCTC rieng 2018

23/01/2019

bctc rieng quy 3 - 2018

bctc HN quy 3 - 2018

23/10/2018

BC tai chinh 6 thang dau 2018 Cty me

BC tai chinh 6 thang dau 2018 hop nhat

15/08/2018

BCTC rieng ban nien 2018

BCTC hop nhat ban nien 2018

18/07/2018

BCTC rieng qui1-2018

BCTC hop nhat qui1-2018

17/04/2018

Báo cáo tài chính 2017

Cv gia han bctc 2017 THB

12/04/2018

IDS-THB bctc Hop Nhat 2017 kiemtoansign

IDS-THB bctc Rieng 2017 kiemtoansigd

11/04/2018

CV THB xin gia han bctc 26-03-2018

28/03/2018

Bao cao tai chinh Rieng 2017

Bao cao tai chinh hop nhat 2017

22/01/2018

Thb bctc hop nhat qui 3-20171

Thb bctc rieng qui 3-20171

18/10/2017

2017 BCTC Rieng 06 tháng 2017 - Đã soát xét

2017 BCTC Hop nhat 06 tháng 2017 - Đã soát xét

11/08/2017

2017 Quy II BCTC Hop nhat

21/07/2017

BCTC hop nhat Quy I.2017

BaoCaoTaiChinh-RiengQ1-2017

19/04/2017

Báo cáo tài chính 2016

BCTC hop nhat 2016 Kiem toan

2016 BCTC Rieng nam 2016 da kiem toan

09/03/2017

02 Bao cao tai chinh rieng THB 2016

20.01 Bao cao tai chinh hop nhat 2016

23/01/2017

BCTC ban nien hop nhat THB

BCTC ban nien THB me

23/08/2016

BCTC riêng Quý II - 2016

BCTC hợp nhất Quý II - 2016

28/07/2016

thb-BCTC rieng qui1-2016 ids#_signed

THB-BCTC-HN-Q1-2016 ids_signed

04/05/2016

Báo cáo tài chính 2015

THB-BCTC cty me 2015_signed (1)

THB-BCTC hop nhat 2015_signed

11/05/2016

THB-BCTC cty me 2015_signed

THB-BCTC hop nhat 2015_signed

24/03/2016

THB-BCTC rieng-qui3-2015-GT_signed

BCTC hop nhat signed

24/03/2016

THB-Hop nhat quy 4-2015_signed

THB-bctc-rieng-qui4-2015_signed

24/03/2016

Bao cao tai chinh quy II-2015 cong ty me_signed

Bao cao tai chinh hop nhat quy II-2015_signed

Bao cao rieng 30062015 da soat xét2_signed

Bao cao tai chinh hop nhat 30062015 da soát xét_signed

31/08/2015

Bao cao tai chinh hop nhat quy 1-2015_signed

BCTC rieng quy I -2015_signed

31/08/2015

Báo cáo tài chính 2014

BCTC hop nhat da kiem toan 2014_signed

BCTC rieng da kiem toan 2014_signed

20/03/2015

THB_BCTC_Q1_2014

22/04/2014

Liên hệ