Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021 đã soát xét

File đính kèm

Giải trình Báo cáo tài chính 06 tháng 2021

BCTC riêng 6 tháng 2021 da soat xet

BCTC Hợp nhất 6 tháng 2021 da soat xet

Liên hệ