Báo cáo tài chính Quý I – 2020

File đính kèm

THB-BCTC rieng Quy 1-2020

THB-BCTC Hop nhat Quy 1-2020

Giai trinh BCTC rieng Quy 1-2020

Giai trinh BCTC Hop nhat Quy 1 -2020

Liên hệ