Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất cho kỳ kế toán 01/01/2017 đến 30/06/2017 – Đã soát xét

File đính kèm

2017 BCTC Rieng 06 tháng 2017 - Đã soát xét

2017 BCTC Hop nhat 06 tháng 2017 - Đã soát xét

Liên hệ