Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2017 (đã kiểm toán)

File đính kèm

IDS-THB bctc Hop Nhat 2017 kiemtoansign

IDS-THB bctc Rieng 2017 kiemtoansigd

Liên hệ