Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông năm 2024

1.-BC-HDQT-tai-DHDCD-2024-1

2.-BCSXKD-Tong-ket-nam-2023-KH-2024

3.-BC-cua-Ban-Kiem-soat-2024

4.-TTr-phan-phoi-LN

5.-TTr-Lua-chon-don-vi-thuc-hien-kiem-toan-bao-cao-tai-chinh-2024

6.-TTr-Sua-doi-Dieu-le-Cong-ty-v21.03

6.1.-THB-Phu-luc-sua-doi-dieu-le_v03.04

6.2.-THB-Dieu-le-du-thao-2024_v03.04

7.-TTr-Sua-doi-Quy-che-QTNB-cong-ty-v21.03

7.1.-THB-Phu-luc-sua-doi-quy-che_v03.04

7.2.-THB_Quy-che-QTNB-2024_Ban-sua_v03.04

8.TTr-Bo-sung-nganh-nghe-kinh-doanh-2024-v21.03

9.-TTr-thong-qua-hop-dong-2024-voi-HABECO

9.1.-Du-thao-hop-dong-voi-HABECO

10.1.-TTr-Mien-nhiem-bau-bo-sung-TVHDQT-2024-v21.03

10.2.-TTr-Mien-nhiem-bau-bo-sung-TV-BKS-2024-v21.03

Nghi-quyet-hop-DHDCD-2024-du-thao

10.1-CV-gioi-thieu-nhan-su-HDQT-ongLe-Anh-Tuan-1

10.2-Giay-tu-ung-cu-tv-HDQT-ong-Luong-Xuan-Dung

04/04/2024

1.-Mau-thu-moi-gui-CD-2024-FPT

2.-Chuong-trinh-hop-DHDCD-2024-v02.04

3.-Giay-xac-nhan-uy-quyen-DHDCD-2024-FPT

4.-Quy-che-lam-viec-DHCD-2024-FPT

4.1-Phieu-cau-hoi-tai-Dai-hoi-2024-FPT

5.-Quy-che-bieu-quyet-DHCD-2024-FPT

5.1-Mau-the-bieu-quyet-phieu-bieu-quyet-2024-v02.04-1

6.-Quy-che-bau-cu-TV-HDQT-BKS-nhiem-ky-2024-29-FPT

6.1-Mau-phieu-bau-cu-TV-HDQT-2024

6.2-Mau-phieu-bau-cu-TV-BKS-2024

6.3-Giay-de-nghi-Ung-cu-vao-BKS-v21.03

6.3-Giay-de-nghi-Ung-cu-vao-HDQT-v21.03

6.3.-Bien-ban-hop-nhom-de-cu-BKS-v21.03

6.3.-Bien-ban-hop-nhom-de-cu-HDQT-v21.03

6.4-Giay-De-cu-thanh-vien-BKS-v21.03-1

6.4-Giay-De-cu-thanh-vien-HDQT-v21.03

6.5.-SYLL-ung-cu-de-cu-HDQT-BKS-v21.03

04/04/2024

Đại hội đồng cổ đông năm 2023

7.-Bao-cao-HDQT-ve-hoat-dong-2022-va-phuong-huong-2023-3

8.-Bao-cao-Ban-dieu-hanh-ve-ket-qua-SXKD-2022-va-ke-hoach-2023-3

9.-Bao-cao-Ban-Kiem-soat-ve-nam-2022-va-phuong-huong-2023-3

10.-To-trinh-Tai-chinh-1

11.-TTr-danh-sach-kiem-toan-va-Uy-quyen-HDQT-2

12.-TTr-hop-dong-nam-2023-voi-habeco-2

13.-TTr-bau-thanh-vien-HDQT-2

BB-hop-DHCD-thuong-nien-nam-2023

Nghi-quyet-DHCD-thuong-nien-2023

Quy-che-bieu-quyet

Quy-che-de-cu-ung-cu

Quy-che-lam-viec

TB-thay-doi-nhan-su

Ban-cung-cap-thong-tin

27/04/2023

7.-Bao-cao-HDQT-ve-hoat-dong-2022-va-phuong-huong-2023-2

8.-Bao-cao-Ban-dieu-hanh-ve-ket-qua-SXKD-2022-va-ke-hoach-2023-2

9.-Bao-cao-Ban-Kiem-soat-ve-nam-2022-va-phuong-huong-2023-2

10.-To-trinh-Tai-chinh

11.-TTr-danh-sach-kiem-toan-va-Uy-quyen-HDQT-1

12.-TTr-hop-dong-nam-2023-voi-habeco-1

12.1-Du-thao-hop-dong-voi-HABECO-1

13.-TTr-bau-thanh-vien-HDQT-1

13.1-CV-gioi-thieu-nhan-su-bau-thanh-vien-HDQT-1

Nghi-quyet-hop-DHDCD-2023-du-thao

05/04/2023

1.-Mau-Thu-moi-hop

2.-Chuong-trinh-hop-DHCD-2023

3.-Giay-xac-nhan-uy-quyen-DHDCD-2023

4.-Quy-che-lam-viec-DHCD-2023

4.1-Phieu-cau-hoi-tai-Dai-hoi-2023

5.-Quy-che-bieu-quyet-DHCD-2023

5.1-Mau-the-bieu-quyet-phieu-bieu-quyet-v28.03

6.-Quy-che-bau-cu-thanh-vien-HDQT-2023

6.1-Mau-phieu-bau-cu-TV-HDQT-2023-v28.03

6.2-Giay-de-nghi-Ung-cu-vao-HDQT-v28.03

6.3.-Bien-ban-hop-nhom-de-cu-HDQT-v28.03

6.4-Giay-De-cu-thanh-vien-HDQT-v28.03

6.5.-SYLL-ung-cu-de-cu-HDQT-v28.03

04/04/2023

Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Bao-cao-cua-BKS-nam-2021-va-Ke-hoach-2022

Bao-cao-cua-HDQT-nam-2021-phuong-huong-2022

Bao-cao-SXKD-2021-va-KHSXKD-2022

TTr-Bau-TV-HDQT-va-BKS

TTr-Cac-hop-dong-hang-nam-voi-Habeco

TTr-Danh-sach-don-vi-KT-nam-2022

TTr-Mien-nhiem-TV-HDQT-va-BKS

TTr-Tai-chinh

BB-hop-DHCD-thuong-nien-nam-2022

Nghi-quyet-DHCD-thuong-nien-2022

QC de cu,, bau cu, ưng cu thanh viên HĐQT, BKS (DHDCD 2022)

QC-bieu-quyet-nam-2022

QC-lam-viec-2022

28/04/2022

6-Quy-che-bau-thanh-vien-HDQT-BKS-2022-Sua-doi

6.6-Phieu-bau-thanh-vien-ban-kiem-soat

12-TTr-mien-nhiem-TV-HDQT-va-BKS-sua-doi

13-TTr-Thong-qua-hop-dong-voi-co-dong-HABECO

13.1-Mau-hop-dong

14-TTr-bau-TV-HDQT-BKS-sua-doi

15-CV-cua-Co-dong-lon-gioi-thieu-nhan-su-HDQT-BKS-tai-DHCD-2022

16-Ly-lich-trich-ngang-ung-vien-HDQT

17-Du-thao-Nghi-quyet-hop-DHDCD-2022

15/04/2022

7 Bao cao cua HDQT nam 2021 phuong huong 2022

8 Bao cao KQ SXKD 2021 va KH 2022

9 Bao cao cua BKS 2021 phuong huong 2022

10 To trinh tai chinh

11 To trinh phe duyet Danh sach kiem toan

12 To trinh mien nhiem va bau TV HDQT

05/04/2022

1.-Mau-Giay-moi-hop

2.-Chuong-trinh-hop-DHCD-2022

3.-Giay-xac-nhan-uy-quyen

4.-Quy-che-lam-viec-DHCD-2022

4.1-Phieu-dang-ky-thao-luan-tai-DHCD-2022

5.-Quy-che-bieu-quyet-tai-DHCD-2022

5.1Mau-The-bieu-quyet-phieu-bieu-quyet-tai-DHCD-2022

6.-Quy-che-bau-cu-thanh-vien-HDQT-tai-DHCD-2022

6.1-Phieu-bau-cu-thanh-vien-HDQT-tai-DHCD-2022

6.2-Giay-de-nghi-Ung-cu-TV-HDQT-tai-DHCD-2022

6.3-Bien-ban-hop-nhom-co-dong

6.4-Giay-De-cu-ung-vien-HDQT

6.5-So-yeu-ly-lich-cua-ung-vien

04/04/2022

Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Bien ban DHCD nam 2021

Nghi quyet DHCD nam 2021

4. TTr tai chinh tại DH

28/04/2021

17.-CV-gioi-thieu-nhan-su-bau-thanh-vien-HDQT

18.TTr phan phoi LN nam 2020 tai DHCD 2021 (sua doi)

19. Du thao Nghị quyết họp DHDCD 2021

13/04/2021

7. Bao cao cua HDQT 2020, phuong huong 2021(DHDCD 2021)

8. BC SXKD 2020, phuong huong 2021

9. Bao cao cua BKS 2020, phuong huong 2021

10. To trinh bao cao Tai chinh 2020

11. To trinh DV kiem toan, uy quyen lua chon DV kiem toan

12. To trinh sua doi Dieu le, Quy che QTNB

12.1 Du thao Dieu le 2021 - Phu luc to trinh

12.2 Du Thao QC QTNB 2021- Phu luc to trinh

13. To trinh Quy che hoat dong HDQT

13.1 Du thao QC hoat dong HDQT

14. To trinh Quy che hoat dong BKS

14.1 Du thao QC hoạt dong BKS

15. To trinh mien nhiem TVHDQT

16. To trinh bau TVHDQT 2021-2025

06/04/2021

1. Mau giay moi hop

2. Chuong trinh hop DHCD 2021

3. Giay xac nhan - uy quyen DHDCD 2021

4. Quy che lam viec DHCD 2021

4.1 Phieu cau hoi tai Dai hoi 2021

5. Quy che bieu quyet DHCD 2021

5.1 Mau phieu bieu quyet, phieu bau, the bieu quyet - THB 2021

6. Quy che bau cu thanh vien HDQT 2021

6.1 Giay De cu thanh vien HDQT

6.2. Bien ban hop nhom de cu HDQT

6.3 Giay de nghi Ung cu vao HDQT

6.4. SYLL ung cu de cu HDQT

05/04/2021

Đại hội đồng cổ đông năm 2020

1. Thong bao thay doi nhan su

2. Ban cung cap thong tin nhan su

3. Danh sach nguoi noi bo và nguoi lien quan

12/06/2020

Bien ban hop DHDCD 2020

Nghi quyet DHDCD 2020

12/06/2020

8. Thong bao bau thanh vien BKS 2020

9. Du thao Quy che bau TV BKS 2020

10. QD 37 thoi cu nhan su tham gia BKS 2020

11. QD 38 cu nhan su tham gia BKS 2020

12. Công van, Ly lich nhan su de cu BKS 2020

13. TTr mien nhiem thanh vien BKS

14. TTr Bau thanh vien BKS

04/06/2020

5.1. BC cua HĐQT ve KQ 2019 và KH 2020

5.2 Bao cao KQSXKD 2019 và KH 2020

5.3 Bao cao cua Ban kiem soat nam 2019, KH 2020

5.4 To trinh tai chinh, PP LN tại DH 2020

6. Du thao Bien ban hop DHDCD 2020

7. Du thao Nghi quyet hop DHDCD 2020

02/06/2020

1. Mau Giay moi hop 2020

2. Chuong trinh DHCD 2020

3.1. Du thao Quy che lam viec DH 2020

3.2 Du thao Quy che bieu quyet tai DH 2020

3.4 Giay xac nhan - uy quyen DHDCD 2020

3.5 Phieu Dang ky thao luan tai Dai hoi 2020

4.1.1 Giay xac nhan co phan (Luu ky) 2020

4.1.2 Giay xac nhan co phan (Chua luu ky) 2020

4.2 Bien ban hop nhom De cu 2020

4.2.1 Giay de cu ung vien BKS 2020

4.3 Giay ung cu ung vien BKS 2020

4.4 So yeu Ly lich ung vien 2020

01/06/2020

Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Bien ban hop DHCD 2019

Nghi quyet DHCD 2019

26/04/2019

Ly-lich-trich-ngang-nhan-su-HDQT-bo-sung

24/04/2019

1. Mau thong bao moi hop DHDCD 2019 - THB 29

2. Chuong trinh hop DHCD 2019

2.1 Du thao Quy che lam viec tai Dai hoi

2.2 Phieu dang ky thao luan

2.3 Du thao Quy che Bieu quyet tại Dai hoi

2.4 Mau phieu bieu quyet, phieu bau, the bieu quyet - THB 2019

3. Giay xac nhan, Uy quyen tham du DHCD

4.1.1 Giay xac nhan co phan da luu ky

4.1.2 Giay xac nhan co phan chua luu ky

4.2 Bien ban hop nhom co dong

4.2.1 Giay de cu ung vien HDQT, BKS

4.3 Giay Ung cu vao HDQT,BKS

4.4 SYLL cua Ung vien de cu, ung cu

5.1 Bao cao cua HDQT nam 2018, phuong huong 2019

5.2 Bao cao SXKD 2018, phuong huong 2019

5.3. Bao cao cua BKS nam 2018, phuong huong 2019

5.4 TTr Tai chinh, PP loi nhuan

6.1 TTr mien nhiem TV HDQT

6.2 TTr mien nhiem TV BKS

6.3 TTr bau thanh vien HĐQT

6.4 TTr bau thanh vien BKS

7.1. CV so 228 HDQT nhan su HDQT, BKS

7.2 QD 34 ve thoi cu nhan su BKS

7.3 QD so 36 cu nhan su tham gia BKS

7.4.1 Ly lich trich ngang nhan su BKS

7.4.2 Ly lich trich ngang nhan su BKS

7.4.3 Ly lich trich ngang nhan su HDQT

8. Du thao Quy che bau cu HDQT, BKS

9. Du thao Bien ban hop DHDCD 2019

10. Du thao Nghi quyet DHDCD 2019

12/04/2019

Đại hội đồng cổ đông năm 2018

NQ DHDCD bat thuong 2018

BB DHDCD bat thuong 2018

22/11/2018

9.Du-thao-Nghi-quyet-DHDCD-22.11

14/11/2018

1. Thu moi Dai hoi

2. Chuong trinh hop DHDCD 22.11

3. Giay Xac nhan tham du - Uy quyen 22.11.2018

4. Quy che lam viec tai Dai hoi

5. Quy che bieu quyet tai Dai hoi

5.1 Mau the bieu quyet

6. Phieu dang ky thao luan

7. Tờ trình Doi ten cong ty

8. Tờ trình Sua Dieu le, Quy che noi bo

8.1 So sanh Dieu le cong ty Sua doi 07.11

8.2 So sanh Quy che QT noi bo Sua doi 07.11

08/11/2018

Bien ban hop DHDCD thuong nien nam 2018

NQ DHDCD thuong nien nam 2018

16/05/2018

00 Thu moi, chuong trinh DH 2018

0.1 Giay Xac nhan tham du - Uy quyen

0.2. Du thao Quy che lam viec tai DHCD 2018

0.3. Quy che bieu quyet tai DH

1. BC HĐQT KQ HĐ 2017, phuong huong 2018

2. BC KQSXKD 2017 và kH 2018

3. Bao cao cua BKS 2017, ke hoach 2018

4. TTr ĐHĐCĐ 2018 Thông qua BCTC, PP LN

5. TTr ĐHĐCĐ sua doi Dieu le cong ty 2018

5.1 So sanh sua doi Dieu le cong ty

6. TTr ĐHĐCĐ thong qua Quy che quan tri

6.1. Du thao Quy che quan tri 2018

7.0.1 TTr ĐHĐCĐ mien nhiem TV HĐQT

7.0.2TTr ĐHĐCĐ bau bo sung 1 TV HDQT

7.1 QĐ THOI UY QUYEN ONG NGO QUE LAM_BIA THANH HOA

7.2 QĐ UY QUYEN ONG BUI TRUONG THANG_BIA THANH HOA

7.3. CV GIOI THIEU NHAN SU DAI DIEN VON, THAM GIA HĐQT_BIA THANH HOA

8. Quy che bau cu TV HDQT

8.1. Giay de nghi ung cu vao HĐQT

8.2. Bien ban hop nhom de cu HĐQT

8.3 Giay de cu thanh vien HĐQT

8.4. SYLL ung cu de cu HĐQT

8.5.1 Giay xac nhan so huu co phan_cho nguoi da luu ky chung khoan

8.5.2 Giay xac nhan so huu co phan_cho nguoi chua luu ky chung khoan

9. The bieu quyet tai DH

10. Phieu bau cu TV HDQT

11. Du thao Nghi quyet DHCD 2018

04/05/2018

Cong van gia han Dai hoi co dong 2018

17/04/2018

Đại hội đồng cổ đông năm 2017

ThuMoi

ChuongTrinh

GiayXacNhan

GiayUyQuyen

01 Bao cao HDQT 2016

02 Bao cao SXKD 2016

03 Bao cao cua BKS tai Dai hoi

04 To trinh tai chinh tai Dai hoi

09/03/2017

Đại hội đồng cổ đông năm 2016

1.Thumoi

2.Chuongtrinh

3.Giayxacnhan

4.Giayuyquyen

5.Quychedaihoi

6.BaocaoHDQT

7.BCKQSXKD

8.BaocaoBKS

9.BCTCCtyme

10.BCTChopnhat

11.BCQuyettoanTC_totrinhPPLN_KH2016

12.Bienban

13.Nghiquyet

14.TotrinhdexuatNS

15.Totrinhmiennhiem

16.VB137HABECO

18/03/2016

Đại hội đồng cổ đông năm 2015

Chuong trinh

BaocaoHĐQT

BCKQSXKD

BaoaoBKS

TotrinhPPLN

Miễn nhiệm

Đề cử

Tờ trình sửa đổiĐL

Phụ lục sửa đổi điều lệ 14.04

Biên bản

Nghị quyêt

21/03/2016

Thumoi

Chuong trinh

Giấy xác nhận tham dự

Giấy ủy quyền

5. Du thao Quy che lam viec DHDCD

4. Du thao Quy che bieu quyet

Quy chế bầu cử

Biên bản đề cử theo nhóm

THB - To trinh sua Dieu le

Phụ lục sửa đổi Điều lệ

BCKQSXKD

BaoaoBKS

BaocaoHĐQT

TotrinhPPLN

01/04/2015

Đại hội đồng cổ đông năm 2014

Totrinh2

BaocaoBGĐ

BaocaoBKS

BaocaoHĐQT

03/04/2014

1. Giay moi hop

2. Mau dang ky-UQ- de cu-ung cu

3. Chuong trinh DH

4. Cac to trinh tai DHCD

5. Quy che lam viec DHDCD

6. Quy che bau cu bo sung HDQT-BKS

7. The le bieu quyet va bau cu

8. Nghi quyet DHCDBT_signed

09/01/2014

Liên hệ