Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

File đính kèm

1. Mau thong bao moi hop DHDCD 2019 - THB 29

2. Chuong trinh hop DHCD 2019

2.1 Du thao Quy che lam viec tai Dai hoi

2.2 Phieu dang ky thao luan

2.3 Du thao Quy che Bieu quyet tại Dai hoi

2.4 Mau phieu bieu quyet, phieu bau, the bieu quyet - THB 2019

3. Giay xac nhan, Uy quyen tham du DHCD

4.1.1 Giay xac nhan co phan da luu ky

4.1.2 Giay xac nhan co phan chua luu ky

4.2 Bien ban hop nhom co dong

4.2.1 Giay de cu ung vien HDQT, BKS

4.3 Giay Ung cu vao HDQT,BKS

4.4 SYLL cua Ung vien de cu, ung cu

5.1 Bao cao cua HDQT nam 2018, phuong huong 2019

5.2 Bao cao SXKD 2018, phuong huong 2019

5.3. Bao cao cua BKS nam 2018, phuong huong 2019

5.4 TTr Tai chinh, PP loi nhuan

6.1 TTr mien nhiem TV HDQT

6.2 TTr mien nhiem TV BKS

6.3 TTr bau thanh vien HĐQT

6.4 TTr bau thanh vien BKS

7.1. CV so 228 HDQT nhan su HDQT, BKS

7.2 QD 34 ve thoi cu nhan su BKS

7.3 QD so 36 cu nhan su tham gia BKS

7.4.1 Ly lich trich ngang nhan su BKS

7.4.2 Ly lich trich ngang nhan su BKS

7.4.3 Ly lich trich ngang nhan su HDQT

8. Du thao Quy che bau cu HDQT, BKS

9. Du thao Bien ban hop DHDCD 2019

10. Du thao Nghi quyet DHDCD 2019

Liên hệ