Tài liệu ĐHCĐ 2021 (bổ sung)

File đính kèm

10. To trinh bao cao Tai chinh 2020

12.1 Du thao Dieu le 2021 - Phu luc to trinh

12.2 Du Thao QC QTNB 2021- Phu luc to trinh

13. To trinh Quy che hoat dong HDQT

13.1 Du thao QC hoat dong HDQT

14. To trinh Quy che hoat dong BKS

14.1 Du thao QC hoạt dong BKS

15. To trinh mien nhiem TVHDQT

16. To trinh bau TVHDQT 2021-2025

Liên hệ