Tài liệu ĐHCĐ 2021 (bổ sung)

File đính kèm

7. Bao cao cua HDQT 2020, phuong huong 2021(DHDCD 2021)

8. BC SXKD 2020, phuong huong 2021

9. Bao cao cua BKS 2020, phuong huong 2021

10. To trinh bao cao Tai chinh 2020

11. To trinh DV kiem toan, uy quyen lua chon DV kiem toan

12. To trinh sua doi Dieu le, Quy che QTNB

12.1 Du thao Dieu le 2021 - Phu luc to trinh

12.2 Du Thao QC QTNB 2021- Phu luc to trinh

13. To trinh Quy che hoat dong HDQT

13.1 Du thao QC hoat dong HDQT

14. To trinh Quy che hoat dong BKS

14.1 Du thao QC hoạt dong BKS

15. To trinh mien nhiem TVHDQT

16. To trinh bau TVHDQT 2021-2025

Liên hệ