Tài liệu ĐHCĐ 2022 (Bổ sung)

File đính kèm

7 Bao cao cua HDQT nam 2021 phuong huong 2022

8 Bao cao KQ SXKD 2021 va KH 2022

9 Bao cao cua BKS 2021 phuong huong 2022

10 To trinh tai chinh

11 To trinh phe duyet Danh sach kiem toan

12 To trinh mien nhiem va bau TV HDQT

Liên hệ