Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Bổ sung)

File đính kèm

5.1. BC cua HĐQT ve KQ 2019 và KH 2020

5.2 Bao cao KQSXKD 2019 và KH 2020

5.3 Bao cao cua Ban kiem soat nam 2019, KH 2020

5.4 To trinh tai chinh, PP LN tại DH 2020

6. Du thao Bien ban hop DHDCD 2020

7. Du thao Nghi quyet hop DHDCD 2020

Liên hệ