Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

File đính kèm

1. Mau giay moi hop

2. Chuong trinh hop DHCD 2021

3. Giay xac nhan - uy quyen DHDCD 2021

4. Quy che lam viec DHCD 2021

4.1 Phieu cau hoi tai Dai hoi 2021

5. Quy che bieu quyet DHCD 2021

5.1 Mau phieu bieu quyet, phieu bau, the bieu quyet - THB 2021

6. Quy che bau cu thanh vien HDQT 2021

6.1 Giay De cu thanh vien HDQT

6.2. Bien ban hop nhom de cu HDQT

6.3 Giay de nghi Ung cu vao HDQT

6.4. SYLL ung cu de cu HDQT

Liên hệ