Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

File đính kèm

Thumoi

Chuong trinh

Giấy xác nhận tham dự

Giấy ủy quyền

5. Du thao Quy che lam viec DHDCD

4. Du thao Quy che bieu quyet

Quy chế bầu cử

Biên bản đề cử theo nhóm

THB - To trinh sua Dieu le

Phụ lục sửa đổi Điều lệ

BCKQSXKD

BaoaoBKS

BaocaoHĐQT

TotrinhPPLN

Liên hệ