Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

File đính kèm

1. Mau Giay moi hop 2020

2. Chuong trinh DHCD 2020

3.1. Du thao Quy che lam viec DH 2020

3.2 Du thao Quy che bieu quyet tai DH 2020

3.4 Giay xac nhan - uy quyen DHDCD 2020

3.5 Phieu Dang ky thao luan tai Dai hoi 2020

4.1.1 Giay xac nhan co phan (Luu ky) 2020

4.1.2 Giay xac nhan co phan (Chua luu ky) 2020

4.2 Bien ban hop nhom De cu 2020

4.2.1 Giay de cu ung vien BKS 2020

4.3 Giay ung cu ung vien BKS 2020

4.4 So yeu Ly lich ung vien 2020

Liên hệ