Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2022

File đính kèm

1.-Mau-Giay-moi-hop

2.-Chuong-trinh-hop-DHCD-2022

3.-Giay-xac-nhan-uy-quyen

4.-Quy-che-lam-viec-DHCD-2022

4.1-Phieu-dang-ky-thao-luan-tai-DHCD-2022

5.-Quy-che-bieu-quyet-tai-DHCD-2022

5.1Mau-The-bieu-quyet-phieu-bieu-quyet-tai-DHCD-2022

6.-Quy-che-bau-cu-thanh-vien-HDQT-tai-DHCD-2022

6.1-Phieu-bau-cu-thanh-vien-HDQT-tai-DHCD-2022

6.2-Giay-de-nghi-Ung-cu-TV-HDQT-tai-DHCD-2022

6.3-Bien-ban-hop-nhom-co-dong

6.4-Giay-De-cu-ung-vien-HDQT

6.5-So-yeu-ly-lich-cua-ung-vien

Liên hệ