Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

File đính kèm

1. Thu moi Dai hoi

2. Chuong trinh hop DHDCD 22.11

3. Giay Xac nhan tham du - Uy quyen 22.11.2018

4. Quy che lam viec tai Dai hoi

5. Quy che bieu quyet tai Dai hoi

5.1 Mau the bieu quyet

6. Phieu dang ky thao luan

7. Tờ trình Doi ten cong ty

8. Tờ trình Sua Dieu le, Quy che noi bo

8.1 So sanh Dieu le cong ty Sua doi 07.11

8.2 So sanh Quy che QT noi bo Sua doi 07.11

Liên hệ