Bia Thanh Hóa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

8 giờ ngày 16/3/2016 tại Hội trường Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa đã tổ chức khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Sau gần 4 tiếng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp vào lúc 11h30ph cùng ngày.
Tại Đại hội đã biểu quyết và thông qua một số nội dung quan trọng như sau:

– Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

– Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.
– Bầu cử thay thế thành viên HĐQT: ông Ngô Quế Lâm và ông Nguyễn Kiên Cường được bầu vào thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa thay thế ông Vũ Xuân Dũng và ông Lê Văn Hiếu vừa từ nhiệm.

Một số hình ảnh của Đại hội

Ông Nguyễn Kiên Cường trình bày báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016

Ông Vũ Xuân Dũng, Chủ tịch HĐQT trình báy báo cáo của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016

Các cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông thực hiện quyền và nghĩa vụ

Ông Vũ Xuân Dũng – Nguyên Chủ tịch HĐQT chúc mừng ông Nguyễn Kiên Cường trúng cử vào HĐQT

Liên hệ