Hội đồng quản trị

bgr hoa

Ông. Bùi Trường Thắng
Chủ tịch HĐQT

bgr hoa

Ông. Lương Xuân Dũng
Thành viên HĐQT

bgr hoa

Ông. Nguyễn Kiên Cường
Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty

bgr hoa

Ông. Lê Nguyên Hùng
Thành viên HĐQT, P.G đốc công ty

bgr hoa

Ông. Lê Anh Tuấn
Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát

bgr hoa

Ông. Nguyễn Duy Hà
Trưởng ban

bgr hoa

Ông. Phạm Mạnh Toàn
Thành viên

bgr hoa

Ông. Nguyễn Minh Thế
Thành viên

Ban giám đốc

bgr hoa

Ông. Nguyễn Kiên Cường
Giám đốc

bgr hoa

Ông. Lê Nguyên Hùng
Phó giám đốc phụ trách sản xuất

bgr hoa

Ông. Đỗ Trường Giang
Phó giám đốc phụ trách công nghệ

Sơ đồ tổ chức