Đào tạo “Quản lý Chất lượng trong Sản xuất”

Ngày 27 & 28 tháng 12 năm 2014 Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa đã tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn về “Quản lý Chất lượng trong Sản xuất” dành cho các cán bộ làm công tác chất lượng của Bia Thanh Hóa.

Với phương châm kinh doanh : Mang đến cho khách hàng sản phẩm Bia Thanh Hoa các loại Chất lượng cao, An toàn và hài lòng người sử dụng, khóa đào tạo “Quản lý Chất lượng trong Sản xuất” nhằm tạo dựng nên nguồn nhân lực năng động, sáng tạo và tận tâm, có kỹ năng quản lý chuyên nghiệp trong điều kiện kinh doanh cạnh tranh, hội nhập và khách hàng là những người thông minh, đòi hỏi sản phẩm phải có chất lượng cao.


Đầu tư phát triển nguồn nhân lực là một trong những hoạt động đầu tư trong chiến lược đầu tư chiều sâu, dài hạn của Bia Thanh Hóa nhằm đảm bảo hiệu quả của 03 hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn Quốc tế đang được áp dụng tại Bia Thanh Hóa và đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.


Liên hệ