Lễ Công bố quyết định và bàn giao Giám đốc

Ngày 03 tháng 9 năm 2014 Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa đã tổ chức: “Lễ Công bố quyết định Giám đốc và bàn giao Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa”

Cụ thể : Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa đã quyết định bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Kiên Cường giữ chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/9/2014.
Đồng thời, Hội đồng Quản trị cũng phê chuẩn quyết định thôi giữ chức vụ Giám đốc Điều hành đối với ông Vũ Xuân Dũng kể từ ngày 01/9/2014.


Liên hệ