Báo cáo tài chính 2016

BCTC hop nhat 2016 Kiem toan

2016 BCTC Rieng nam 2016 da kiem toan

09/03/2017

02 Bao cao tai chinh rieng THB 2016

20.01 Bao cao tai chinh hop nhat 2016

23/01/2017

BCTC ban nien hop nhat THB

BCTC ban nien THB me

23/08/2016

BCTC riêng Quý II - 2016

BCTC hợp nhất Quý II - 2016

28/07/2016

thb-BCTC rieng qui1-2016 ids#_signed

THB-BCTC-HN-Q1-2016 ids_signed

04/05/2016

Liên hệ