Báo cáo tài chính 2022

BCTC-rieng-Quy-2-Nam-2022

BCTC-hop-nhat-quy-2-nam-2022

Giai-trinh-BCTC-rieng

Giai-trinh-BCTC-hop-nhat

26/07/2022

BCTC riêng quý 1.2022

BCTC hợp nhất quý 1.2022

Giai trinh BCTC rieng quy 1

Giai trinh BCTC hop nhat quy 1

19/04/2022

Liên hệ