Báo cáo tài chính 2022

BCTC-hop-nhat-nam-2022

BCTC-rieng-nam-2022

Giai-trinh-chenh-lech-LN-hop-nhat

Giai-trinh-chenh-lech-LN-rieng

28/02/2023

BCTC-rieng-qui-4-3

BCTCqui4-HN-2022-1

30/01/2023

BCTC-rieng-quy-3

BCTC-hop-nhat-quy-3

giai-trinh-CLLN-BCTC-rieng-quy-3

giai-trinh-CLLN-hop-nhat-quy-3

25/10/2022

BCTC-rieng-6-thang-2022-2

BCTC-hop-nhat-6-thang-2022-2

Giai-trinh-loi-nhuan-6-thang-2022-rieng-2

Giai-trinh-loi-nhuan-6-thang-2022-hop-nhat-2

24/08/2022

BCTC-rieng-Quy-2-Nam-2022

BCTC-hop-nhat-quy-2-nam-2022

Giai-trinh-BCTC-rieng

Giai-trinh-BCTC-hop-nhat

26/07/2022

BCTC riêng quý 1.2022

BCTC hợp nhất quý 1.2022

Giai trinh BCTC rieng quy 1

Giai trinh BCTC hop nhat quy 1

19/04/2022

Liên hệ