Báo cáo tài chính 2023

BC-tai-chinh-rieng-

BC-tai-chinh-hop-nhat

BC-giai-trinh-hop-nhat

giai-trinh-BCTC-rieng

13/03/2024

BCTC-rieng-quy-4.2023

BC-TC-hop-nhat-quy-4.23

30/01/2024

BC-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan-hop-nhat

BCTC-Hop-nhat-quy-3-2023

BCTC-rieng-quy-3-2023

17/10/2023

BC-rieng-6-thang-2023-1

BCTC-hop-nhat-6-Thang-2023

BC-giai-trinh-Rieng-ban-nien

BC-giai-trinh-hop-nhat-ban-nien

23/08/2023

BCTC-rieng-qui-2-nam-2023

BCTC-Hop-nhat-Qui-2-nam-2023

Giai-trinh-BC-rieng-quy-2-nam-2023

Giai-trinh-BC-hop-nhat-quy-2-nam-2023

21/07/2023

BCTC-hop-nhat-quy-1-1

BCTC-rieng-quy-1

Giai-trinh-chenh-lech-LN-BCTC-HN

Giai-trinh-chenh-lech-LN-BCTC-Rieng

20/04/2023

Liên hệ