Báo cáo tài chính 2020

BCTC hop nhat 2020 da soat xet

BCTC rieng nam 2020 da soat xet

giai trinh BCTC 2020

01/03/2021

BC giai trinh BCTC rieng quy IV 2020

BC giai trinh BCTC hop nhat quy IV 2020

21/01/2021

BCTC riêng quý IV năm 2020

BCTC hợp nhất quý IV năm 2020

21/01/2021

THB-BCTC Rieng Quy 3-2020

THB-BCTC Hop nhat Quy 3-2020

Giai trinh BTCT rieng Quy 3-2020

Giai trinh BCTC Hop nhat Quy 3-2020

19/10/2020

BCTC rieng ban nien 2020 da soat xet

BCTC hop nhat ban nien 2020 da soat xet

06/08/2020

THB-BCTC Rieng Quy 2-2020

THB-BCTC Hop nhat Quy 2-2020

Giai trinh BCTC rieng Quy 2-2020

Giai trinh BCTC Hop nhat Quy 2-2020

21/07/2020

THB-BCTC rieng Quy 1-2020

THB-BCTC Hop nhat Quy 1-2020

Giai trinh BCTC rieng Quy 1-2020

Giai trinh BCTC Hop nhat Quy 1 -2020

17/04/2020

Liên hệ