Báo cáo tài chính 2021

Giai trinh BCTC hop nhat nam 2021

Giai trinh BCTC rieng nam 2021

BCTC hop nhat nam 2021 da soat xet

BCTC rieng nam 2021 da soat xet

18/03/2022

BCTC riêng quý 4.2021

BCTC hợp nhất quý 4.2021

giải trình chênh lệch BCTC riêng quý 4.2021

Giải trình chênh lệch BCTC hợp nhất quý 4.2021

21/01/2022

BCTC hợp nhất Quý 3 2021

BCTC riêng quý 3 2021

Giải trình BCTC Hợp nhất UBCK quý 3

Giải trình BCTC riêng UBCK quý 3

20/10/2021

Giải trình Báo cáo tài chính 06 tháng 2021

BCTC riêng 6 tháng 2021 da soat xet

BCTC Hợp nhất 6 tháng 2021 da soat xet

15/08/2021

Giai trinh BCTC rieng qui 2-2021

BCTC riêng qui 2-2021

BCTC hợp nhất quí 2-2021

16/07/2021

BCTC CTy Cp Bia HN- TH quý 1-2021

BCTC hợp nhất Quý 1 năm 2021

Giai trình UBCK- HNX - BC hop nhat

Giai trình UBCK- HNX - BC Rieng

22/04/2021

Liên hệ