Đại hội đồng cổ đông năm 2014

Totrinh2

BaocaoBGĐ

BaocaoBKS

BaocaoHĐQT

03/04/2014

1. Giay moi hop

2. Mau dang ky-UQ- de cu-ung cu

3. Chuong trinh DH

4. Cac to trinh tai DHCD

5. Quy che lam viec DHDCD

6. Quy che bau cu bo sung HDQT-BKS

7. The le bieu quyet va bau cu

8. Nghi quyet DHCDBT_signed

09/01/2014

Liên hệ