Đại hội đồng cổ đông năm 2016

1.Thumoi

2.Chuongtrinh

3.Giayxacnhan

4.Giayuyquyen

5.Quychedaihoi

6.BaocaoHDQT

7.BCKQSXKD

8.BaocaoBKS

9.BCTCCtyme

10.BCTChopnhat

11.BCQuyettoanTC_totrinhPPLN_KH2016

12.Bienban

13.Nghiquyet

14.TotrinhdexuatNS

15.Totrinhmiennhiem

16.VB137HABECO

18/03/2016

Liên hệ