Đại hội đồng cổ đông năm 2018

NQ DHDCD bat thuong 2018

BB DHDCD bat thuong 2018

22/11/2018

9.Du-thao-Nghi-quyet-DHDCD-22.11

14/11/2018

1. Thu moi Dai hoi

2. Chuong trinh hop DHDCD 22.11

3. Giay Xac nhan tham du - Uy quyen 22.11.2018

4. Quy che lam viec tai Dai hoi

5. Quy che bieu quyet tai Dai hoi

5.1 Mau the bieu quyet

6. Phieu dang ky thao luan

7. Tờ trình Doi ten cong ty

8. Tờ trình Sua Dieu le, Quy che noi bo

8.1 So sanh Dieu le cong ty Sua doi 07.11

8.2 So sanh Quy che QT noi bo Sua doi 07.11

08/11/2018

Bien ban hop DHDCD thuong nien nam 2018

NQ DHDCD thuong nien nam 2018

16/05/2018

00 Thu moi, chuong trinh DH 2018

0.1 Giay Xac nhan tham du - Uy quyen

0.2. Du thao Quy che lam viec tai DHCD 2018

0.3. Quy che bieu quyet tai DH

1. BC HĐQT KQ HĐ 2017, phuong huong 2018

2. BC KQSXKD 2017 và kH 2018

3. Bao cao cua BKS 2017, ke hoach 2018

4. TTr ĐHĐCĐ 2018 Thông qua BCTC, PP LN

5. TTr ĐHĐCĐ sua doi Dieu le cong ty 2018

5.1 So sanh sua doi Dieu le cong ty

6. TTr ĐHĐCĐ thong qua Quy che quan tri

6.1. Du thao Quy che quan tri 2018

7.0.1 TTr ĐHĐCĐ mien nhiem TV HĐQT

7.0.2TTr ĐHĐCĐ bau bo sung 1 TV HDQT

7.1 QĐ THOI UY QUYEN ONG NGO QUE LAM_BIA THANH HOA

7.2 QĐ UY QUYEN ONG BUI TRUONG THANG_BIA THANH HOA

7.3. CV GIOI THIEU NHAN SU DAI DIEN VON, THAM GIA HĐQT_BIA THANH HOA

8. Quy che bau cu TV HDQT

8.1. Giay de nghi ung cu vao HĐQT

8.2. Bien ban hop nhom de cu HĐQT

8.3 Giay de cu thanh vien HĐQT

8.4. SYLL ung cu de cu HĐQT

8.5.1 Giay xac nhan so huu co phan_cho nguoi da luu ky chung khoan

8.5.2 Giay xac nhan so huu co phan_cho nguoi chua luu ky chung khoan

9. The bieu quyet tai DH

10. Phieu bau cu TV HDQT

11. Du thao Nghi quyet DHCD 2018

04/05/2018

Cong van gia han Dai hoi co dong 2018

17/04/2018

Liên hệ