Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Bao-cao-cua-BKS-nam-2021-va-Ke-hoach-2022

Bao-cao-cua-HDQT-nam-2021-phuong-huong-2022

Bao-cao-SXKD-2021-va-KHSXKD-2022

TTr-Bau-TV-HDQT-va-BKS

TTr-Cac-hop-dong-hang-nam-voi-Habeco

TTr-Danh-sach-don-vi-KT-nam-2022

TTr-Mien-nhiem-TV-HDQT-va-BKS

TTr-Tai-chinh

BB-hop-DHCD-thuong-nien-nam-2022

Nghi-quyet-DHCD-thuong-nien-2022

QC de cu,, bau cu, ưng cu thanh viên HĐQT, BKS (DHDCD 2022)

QC-bieu-quyet-nam-2022

QC-lam-viec-2022

28/04/2022

6-Quy-che-bau-thanh-vien-HDQT-BKS-2022-Sua-doi

6.6-Phieu-bau-thanh-vien-ban-kiem-soat

12-TTr-mien-nhiem-TV-HDQT-va-BKS-sua-doi

13-TTr-Thong-qua-hop-dong-voi-co-dong-HABECO

13.1-Mau-hop-dong

14-TTr-bau-TV-HDQT-BKS-sua-doi

15-CV-cua-Co-dong-lon-gioi-thieu-nhan-su-HDQT-BKS-tai-DHCD-2022

16-Ly-lich-trich-ngang-ung-vien-HDQT

17-Du-thao-Nghi-quyet-hop-DHDCD-2022

15/04/2022

7 Bao cao cua HDQT nam 2021 phuong huong 2022

8 Bao cao KQ SXKD 2021 va KH 2022

9 Bao cao cua BKS 2021 phuong huong 2022

10 To trinh tai chinh

11 To trinh phe duyet Danh sach kiem toan

12 To trinh mien nhiem va bau TV HDQT

05/04/2022

1.-Mau-Giay-moi-hop

2.-Chuong-trinh-hop-DHCD-2022

3.-Giay-xac-nhan-uy-quyen

4.-Quy-che-lam-viec-DHCD-2022

4.1-Phieu-dang-ky-thao-luan-tai-DHCD-2022

5.-Quy-che-bieu-quyet-tai-DHCD-2022

5.1Mau-The-bieu-quyet-phieu-bieu-quyet-tai-DHCD-2022

6.-Quy-che-bau-cu-thanh-vien-HDQT-tai-DHCD-2022

6.1-Phieu-bau-cu-thanh-vien-HDQT-tai-DHCD-2022

6.2-Giay-de-nghi-Ung-cu-TV-HDQT-tai-DHCD-2022

6.3-Bien-ban-hop-nhom-co-dong

6.4-Giay-De-cu-ung-vien-HDQT

6.5-So-yeu-ly-lich-cua-ung-vien

04/04/2022

Liên hệ