Đại hội đồng cổ đông năm 2020

1. Thong bao thay doi nhan su

2. Ban cung cap thong tin nhan su

3. Danh sach nguoi noi bo và nguoi lien quan

12/06/2020

Bien ban hop DHDCD 2020

Nghi quyet DHDCD 2020

12/06/2020

8. Thong bao bau thanh vien BKS 2020

9. Du thao Quy che bau TV BKS 2020

10. QD 37 thoi cu nhan su tham gia BKS 2020

11. QD 38 cu nhan su tham gia BKS 2020

12. Công van, Ly lich nhan su de cu BKS 2020

13. TTr mien nhiem thanh vien BKS

14. TTr Bau thanh vien BKS

04/06/2020

5.1. BC cua HĐQT ve KQ 2019 và KH 2020

5.2 Bao cao KQSXKD 2019 và KH 2020

5.3 Bao cao cua Ban kiem soat nam 2019, KH 2020

5.4 To trinh tai chinh, PP LN tại DH 2020

6. Du thao Bien ban hop DHDCD 2020

7. Du thao Nghi quyet hop DHDCD 2020

02/06/2020

1. Mau Giay moi hop 2020

2. Chuong trinh DHCD 2020

3.1. Du thao Quy che lam viec DH 2020

3.2 Du thao Quy che bieu quyet tai DH 2020

3.4 Giay xac nhan - uy quyen DHDCD 2020

3.5 Phieu Dang ky thao luan tai Dai hoi 2020

4.1.1 Giay xac nhan co phan (Luu ky) 2020

4.1.2 Giay xac nhan co phan (Chua luu ky) 2020

4.2 Bien ban hop nhom De cu 2020

4.2.1 Giay de cu ung vien BKS 2020

4.3 Giay ung cu ung vien BKS 2020

4.4 So yeu Ly lich ung vien 2020

01/06/2020

Liên hệ