Đại hội đồng cổ đông năm 2015

Chuong trinh

BaocaoHĐQT

BCKQSXKD

BaoaoBKS

TotrinhPPLN

Miễn nhiệm

Đề cử

Tờ trình sửa đổiĐL

Phụ lục sửa đổi điều lệ 14.04

Biên bản

Nghị quyêt

21/03/2016

Thumoi

Chuong trinh

Giấy xác nhận tham dự

Giấy ủy quyền

5. Du thao Quy che lam viec DHDCD

4. Du thao Quy che bieu quyet

Quy chế bầu cử

Biên bản đề cử theo nhóm

THB - To trinh sua Dieu le

Phụ lục sửa đổi Điều lệ

BCKQSXKD

BaoaoBKS

BaocaoHĐQT

TotrinhPPLN

01/04/2015

Liên hệ