Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Bien ban DHCD nam 2021

Nghi quyet DHCD nam 2021

4. TTr tai chinh tại DH

28/04/2021

17.-CV-gioi-thieu-nhan-su-bau-thanh-vien-HDQT

18.TTr phan phoi LN nam 2020 tai DHCD 2021 (sua doi)

19. Du thao Nghị quyết họp DHDCD 2021

13/04/2021

7. Bao cao cua HDQT 2020, phuong huong 2021(DHDCD 2021)

8. BC SXKD 2020, phuong huong 2021

9. Bao cao cua BKS 2020, phuong huong 2021

10. To trinh bao cao Tai chinh 2020

11. To trinh DV kiem toan, uy quyen lua chon DV kiem toan

12. To trinh sua doi Dieu le, Quy che QTNB

12.1 Du thao Dieu le 2021 - Phu luc to trinh

12.2 Du Thao QC QTNB 2021- Phu luc to trinh

13. To trinh Quy che hoat dong HDQT

13.1 Du thao QC hoat dong HDQT

14. To trinh Quy che hoat dong BKS

14.1 Du thao QC hoạt dong BKS

15. To trinh mien nhiem TVHDQT

16. To trinh bau TVHDQT 2021-2025

06/04/2021

1. Mau giay moi hop

2. Chuong trinh hop DHCD 2021

3. Giay xac nhan - uy quyen DHDCD 2021

4. Quy che lam viec DHCD 2021

4.1 Phieu cau hoi tai Dai hoi 2021

5. Quy che bieu quyet DHCD 2021

5.1 Mau phieu bieu quyet, phieu bau, the bieu quyet - THB 2021

6. Quy che bau cu thanh vien HDQT 2021

6.1 Giay De cu thanh vien HDQT

6.2. Bien ban hop nhom de cu HDQT

6.3 Giay de nghi Ung cu vao HDQT

6.4. SYLL ung cu de cu HDQT

05/04/2021

Liên hệ