Đại hội đồng cổ đông năm 2024

0.-BB-DHCD-2024

1.-Nghi-quyet-DHCD-2024-1

2.-Chuong-trinh-hop-DHDCD-2024-1

3.-BB-kiem-phieu-bau-cu-1

4.-BB-kiem-phieu-bieu-quyet-1

5.-BC-kiem-tra-tu-cach-Dai-Bieu-1

6.-Quy-che-lam-viec-1

7.-Quy-che-bieu-quyet-1

8.-Quy-che-bau-cu-ung-cu-1

9.-Bao-cao-cua-HDQT-1

10.-Bao-cao-cua-Ban-dieu-hanh-1

11.-Bao-cao-cua-BKS-1

12.-To-trinh-tai-chinh-1

13.-To-trinh-lua-chon-don-vi-kiem-toan-1

14.-To-trinh-sua-doi-bo-sung-dieu-le-1

15.-To-trinh-sua-doi-bo-sung-quy-che-quan-tri-1

16.-To-trinh-bo-sung-nganh-nghe-kinh-doanh-1

17.-To-trinh-mien-nhiem-va-bau-bo-sung-01-TV-BKS-1

17.1-Giayde-cu-tv-BKS-ong-Nguyen-Duy-Ha-1

18.-To-trinh-mien-nhiem-va-bau-bo-sung-02-TV-HDQT-1

18.1.-Giay-ung-cu-Ong-Luong-Xuan-Dung-1

18.2-CV-cua-HABECO-gioi-thieu-nhan-su-HDQT-1

19.-To-trinh-ky-HD-voi-HABECO-1

26/04/2024

1.-BC-HDQT-tai-DHDCD-2024-1

2.-BCSXKD-Tong-ket-nam-2023-KH-2024

3.-BC-cua-Ban-Kiem-soat-2024

4.-TTr-phan-phoi-LN

5.-TTr-Lua-chon-don-vi-thuc-hien-kiem-toan-bao-cao-tai-chinh-2024

6.-TTr-Sua-doi-Dieu-le-Cong-ty-v21.03

6.1.-THB-Phu-luc-sua-doi-dieu-le_v03.04

6.2.-THB-Dieu-le-du-thao-2024_v03.04

7.-TTr-Sua-doi-Quy-che-QTNB-cong-ty-v21.03

7.1.-THB-Phu-luc-sua-doi-quy-che_v03.04

7.2.-THB_Quy-che-QTNB-2024_Ban-sua_v03.04

8.TTr-Bo-sung-nganh-nghe-kinh-doanh-2024-v21.03

9.-TTr-thong-qua-hop-dong-2024-voi-HABECO

9.1.-Du-thao-hop-dong-voi-HABECO

10.1.-TTr-Mien-nhiem-bau-bo-sung-TVHDQT-2024-v21.03

10.2.-TTr-Mien-nhiem-bau-bo-sung-TV-BKS-2024-v21.03

Nghi-quyet-hop-DHDCD-2024-du-thao

10.1-CV-gioi-thieu-nhan-su-HDQT-ongLe-Anh-Tuan-1

10.2-Giay-tu-ung-cu-tv-HDQT-ong-Luong-Xuan-Dung

10.2-Giayde-cu-tv-BKS-ong-Nguyen-Duy-Ha

04/04/2024

1.-Mau-thu-moi-gui-CD-2024-FPT

2.-Chuong-trinh-hop-DHDCD-2024-v02.04

3.-Giay-xac-nhan-uy-quyen-DHDCD-2024-FPT

4.-Quy-che-lam-viec-DHCD-2024-FPT

4.1-Phieu-cau-hoi-tai-Dai-hoi-2024-FPT

5.-Quy-che-bieu-quyet-DHCD-2024-FPT

5.1-Mau-the-bieu-quyet-phieu-bieu-quyet-2024-v02.04-1

6.-Quy-che-bau-cu-TV-HDQT-BKS-nhiem-ky-2024-29-FPT

6.1-Mau-phieu-bau-cu-TV-HDQT-2024

6.2-Mau-phieu-bau-cu-TV-BKS-2024

6.3-Giay-de-nghi-Ung-cu-vao-BKS-v21.03

6.3-Giay-de-nghi-Ung-cu-vao-HDQT-v21.03

6.3.-Bien-ban-hop-nhom-de-cu-BKS-v21.03

6.3.-Bien-ban-hop-nhom-de-cu-HDQT-v21.03

6.4-Giay-De-cu-thanh-vien-BKS-v21.03-1

6.4-Giay-De-cu-thanh-vien-HDQT-v21.03

6.5.-SYLL-ung-cu-de-cu-HDQT-BKS-v21.03

04/04/2024

Liên hệ