Báo cáo tài chính 2019

BCTC hop nhat nam 2019 da soat xet

GiaitrinhBCTChopnhat2019 21-02-2020

giaitrinhBCTCrieng2019 21-02-2020

BCTC rieng nam 2019 da soat xet

24/02/2020

BCTC rieng CTY CP bia HN- TH Quy IV 2019

BCTC hop nhat CTY CP bia HN-TH Quy IV 2019

21/01/2020

BC giai trinh BCTC hop nhat quy 4

BC giai trinh BCTC rieng quy 4

21/01/2020

BCTC hop nhat quy III 2019

BCTC rieng quy III 2019

THB GiaitrinhBCTCQ3Hopnhat 21-10-2019

THB GiaitrinhbctcQ3rieng 21-10-2019

21/10/2019

giaitrinhbctcriengbannien 14-thg 8-2019 16-49-08

giaitrinhbctchopnhatbannien 14-thg 8-2019 16-50-44

20/08/2019

BCTC rieng ban nien 2019 da soat xet

BCTC hop nhat ban nien 2019 da soat xet

12/08/2019

BCTC hop nhat Q2-2019

BCTC rieng Q2-2019

THB-GiaitrinhbctcQ2Hopnhat 22-thg 7-2019 15-59-20

THB-GiaitrinhbctcQ2rieng 22-thg 7-2019 15-57-09

22/07/2019

THB-BCTC-Qui1-HopNhat

THB-BCTC-Qui1-Me

18/04/2019

Cong van chap thuan gia han BCTC

01/02/2019

Liên hệ