Giới thiệu

Giới thiệu

Công Ty Cổ Phần Bia Hà Nội – Thanh Hoá

Ha Noi – Thanh Hoa Beer Joint Stock Company

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa (trước đây là Nhà máy Bia Thanh Hóa) được thành lập theo quyết định số 220/ QĐ-UBTH ngày 21 tháng 2 năm 1989 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng  2 xí nghiệp là Xí nghiệp Rượu-Bia-Nước ngọt (thuộc Sở Thương nghiệp Thanh Hóa) và Xí nghiệp chế biến mỳ Mật Sơn (thuộc Công ty Liên hiệp lương thực tỉnh Thanh Hóa). Tháng 11/2018 Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa.

Xem thêm
thabrew bac

Sản phẩm

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

Đăng ký đại lý

ĐỂ NHẬN NHỮNG ƯU ĐÃI CỰC LỚN

Cơ hội được làm việc trực tiếp với đầu mối sản xuất bia Thanh Hoá – nhãn hiệu hàng đầu tại thị trường Thanh Hoá. Hiện nay công ty chúng tôi đang có rất nhiều chương trình ưu đãi dành cho đại lý và các nhãn hàng mới. Hãy để lại thông tin của bạn, chúng tôi sẽ gọi lại ngay.

  Văn hoá doanh nghiệp

  Công bố thông tin

  Báo cáo thường niên

  Bao cao thuong nien 2021

  13/04/2022

  Bao cao thuong nien 2020

  15/03/2021

  Bao cao thuong nien năm 2019 sig

  12/03/2020

  Bao cao thuong nien 2018sn

  26/03/2019

  Bao cao thuong nien 2017

  20/04/2018

  Xem thêm

  Báo cáo tài chính

  BCTC riêng quý 1.2022

  BCTC hợp nhất quý 1.2022

  Giai trinh BCTC rieng quy 1

  Giai trinh BCTC hop nhat quy 1

  19/04/2022

  Giai trinh BCTC hop nhat nam 2021

  Giai trinh BCTC rieng nam 2021

  BCTC hop nhat nam 2021 da soat xet

  BCTC rieng nam 2021 da soat xet

  18/03/2022

  BCTC riêng quý 4.2021

  BCTC hợp nhất quý 4.2021

  giải trình chênh lệch BCTC riêng quý 4.2021

  Giải trình chênh lệch BCTC hợp nhất quý 4.2021

  21/01/2022

  BCTC hợp nhất Quý 3 2021

  BCTC riêng quý 3 2021

  Giải trình BCTC Hợp nhất UBCK quý 3

  Giải trình BCTC riêng UBCK quý 3

  20/10/2021

  Giải trình Báo cáo tài chính 06 tháng 2021

  BCTC riêng 6 tháng 2021 da soat xet

  BCTC Hợp nhất 6 tháng 2021 da soat xet

  15/08/2021

  Xem thêm

  Đại hội cổ đông

  1. QC lam viec 2022

  2. QC bieu quyet nam 2022

  4. Bao cao SXKD 2021 va KHSXKD 2022

  5. Bao cao cua HDQT nam 2021 phuong huong 2022

  6. Bao cao cua BKS nam 2021 va KH nam 2022

  7. TTr Tai chinh

  8.TTr Danh sach don vi KT nam 2022

  9. TTr Cac hop dong hang nam voi Habeco

  10. TTr Mien nhiem TV HDQT va BKS

  11. TTr Bau TV HDQT va BKS

  12. BB hop DHCD thuong nien nam 2022

  13. Nghi quyet ĐHCĐ thuong nien 2022

  28/04/2022

  1. Mau Giay moi hop

  4. Quy che lam viec DHCD 2022

  2. Chuong trinh hop DHCD 2022

  4.1 Phieu dang ky thao luan tai DHCD 2022

  5. Quy che bieu quyet tai DHCD 2022

  6.1 Phieu bau cu thanh vien HDQT tai DHCD 2022

  6. Quy che bau cu thanh vien HDQT tại DHCD 2022

  6.2 Giay de nghi Ung cu TV HDQT tai DHCD 2022

  6.4 Giay De cu ung vien HDQT

  6.3 Bien ban hop nhom co dong

  6.5 So yeu ly lich cua ung vien

  7 Bao cao cua HDQT nam 2021 phuong huong 2022

  8 Bao cao KQ SXKD 2021 va KH 2022

  10 To trinh tai chinh

  9 Bao cao cua BKS 2021 phuong huong 2022

  11 To trinh phe duyet Danh sach kiem toan

  12 To trinh mien nhiem va bau TV HDQT

  6.6 Phieu bau thanh vien ban kiem soat

  12 TTr mien nhiem TV HDQT va BKS (sua doi)

  13 TTr Thong qua hop dong voi co dong HABECO

  13.1 Mau hop dong

  17 Du thao Nghị quyết họp DHDCD 2022

  16 Ly lich trich ngang ung vien HDQT

  04/04/2022

  Bien ban DHCD nam 2021

  Nghi quyet DHCD nam 2021

  4. TTr tai chinh tại DH

  28/04/2021

  1. Mau giay moi hop

  2. Chuong trinh hop DHCD 2021

  3. Giay xac nhan - uy quyen DHDCD 2021

  4. Quy che lam viec DHCD 2021

  4.1 Phieu cau hoi tai Dai hoi 2021

  5. Quy che bieu quyet DHCD 2021

  6. Quy che bau cu thanh vien HDQT 2021

  6.1 Giay De cu thanh vien HDQT

  6.2. Bien ban hop nhom de cu HDQT

  6.3 Giay de nghi Ung cu vao HDQT

  6.4. SYLL ung cu de cu HDQT

  10. To trinh bao cao Tai chinh 2020

  12.1 Du thao Dieu le 2021 - Phu luc to trinh

  12.2 Du Thao QC QTNB 2021- Phu luc to trinh

  13. To trinh Quy che hoat dong HDQT

  13.1 Du thao QC hoat dong HDQT

  14. To trinh Quy che hoat dong BKS

  14.1 Du thao QC hoạt dong BKS

  15. To trinh mien nhiem TVHDQT

  16. To trinh bau TVHDQT 2021-2025

  17. CV gioi thieu nhan su bau thanh vien HĐQT

  18.TTr phan phoi LN nam 2020 tai DHCD 2021 (sua doi)

  19. Du thao Nghị quyết họp DHDCD 2021

  05/04/2021

  1. Thong bao thay doi nhan su

  2. Ban cung cap thong tin nhan su

  3. Danh sach nguoi noi bo và nguoi lien quan

  12/06/2020

  Xem thêm

  Điều lệ, Quy chế Quản trị

  Quy che HD cua HDQT 27.4.2021

  20/05/2022

  Quy che noi bo ve Quan tri Cong ty 27.4.21

  07/06/2021

  Dieu le cong ty 27.4.2021

  21/05/2021

  Điều lệ Công ty sửa đổi lần 04

  13/12/2018

  Quy che Noi bo ve quan tri cong ty 22.11.2018

  17/02/2018

  Xem thêm